Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 09:30
Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Miejski w Sandomierzu, Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama