Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Ogłoszenie nr 11/2020 - Organizacja na terenie Gminy Jarocin...

Reklama
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Ogłoszenie nr 11/2020 - Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior
Nabór od 08.01.2020 do 29.01.2020 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Ogłoszenie nr 11/2020 - Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt.
 2. osiągalność i realność celów: 0-10 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0-5 pkt.

20

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

 1. opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-2 pkt.
 2. zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-3 pkt.
 3. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze: 0-5 pkt.
 • do 3 lat: 1 pkt.
 • 4-5 lat: 3 pkt.
 • pow. 5 lat:5 pkt.

10

Poziom rozgrywek ogólnopolskich:

 1. IV: 1 pkt.
 2. III: 3 pkt.
 3. II: 6 pkt.
 4. I: 9 pkt.

9

Liczba potencjalnych beneficjentów

 1. określenie przewidywanej liczby odbiorców: 0-7 pkt.
 • min. 200 osób: 1 pkt.
 • min. 400 osób: 3 pkt.
 • min. 600 osób: 5 pkt.
 • min. 800 osób: 7 pkt.

b) szczegółowa charakterystyka grupy odbiorców wraz z sposobem rekrutacji oraz promocji i upowszechniania informacji o realizacji zadania wśród beneficjentów 0-3 pkt.

10

Wartość merytoryczna projektu:

 1. ilość wydarzeń zorganizowanych w ramach zadania na terenie Gminy Jarocin: 0-5 pkt.
 • min. 2 wydarzenia: 1 pkt.
 • min. 4 wydarzenia: 2 pkt.
 • min. 6 wydarzeń: 3 pkt.
 • min. 7 wydarzeń: 5 pkt.

5

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony 0-4 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-4 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-3 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-4 pkt.

15

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt.
 2. ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 3 pkt.
 3. ocena pozytywna - 6 pkt.

6

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-2 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-2 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt. 

10

Udział  finansowy wnioskodawcy, w tym m. in. dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, ministerialne, sponsoring, wpłaty i opłaty adresatów zadania:

11 - 25 % kosztów ogółem: 5 pkt.

26 - 50 % kosztów ogółem: 10 pkt.

pow. 50 % kosztów ogółem: 15 pkt.

15

 

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 29.01.2020 r.

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama