Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

KULTURA - Ogłoszenie nr 1/2020 - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury...

Reklama
KULTURA - Ogłoszenie nr 1/2020 - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury i historii Ziemi Jarocińskiej w formie wydawnictw, publikacji, portali internetowych, organizacji wydarzeń
Nabór od 08.01.2020 do 29.01.2020 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: KULTURA - Ogłoszenie nr 1/2020 - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury i historii Ziemi Jarocińskiej w formie wydawnictw, publikacji, portali internetowych, organizacji wydarzeń..

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

 

Maksymalna liczba punktów

 

 

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt.
 2. osiągalność i realność celów: 0-10 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0- 10 pkt.

25

 

 

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

- opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania - 0-3

- zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania – posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania – 0-3

- doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze - 0-4

10

 

 

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników) adekwatne w powiązaniu z celami zadania

10

 

 

Wartość merytoryczna projektu:

 1. przydatność i adekwatność działań: 0-3 pkt.
 2. walory edukacyjne zadania: 0-5 pkt.
 3. spójność działań: 0-2 pkt.

10

 

 

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony / zaniżony 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-3 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-3pkt.

10

 

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt.
 2. ocena neutralna – dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 3 pkt.
 3. ocena pozytywna – 5 pkt.

5

 

 

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-2 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-2 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt. 

10

 

 

Udział  finansowy wnioskodawcy, w tym m. in. dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, ministerialne, sponsoring, wpłaty i opłaty adresatów zadania:

21-30 % kosztów ogółem: 10 pkt.

31 – 50% kosztów ogółem: 15 pkt.

pow. 50% kosztów ogółem: 20 pkt.

20

 

 

Podmioty, które uzyskają poniżej 50 punktów nie biorą udziału w podziale środków.

 

 

 

 

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 29.01.2020 r.

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama