Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs POWER: Działanie 2.16 - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 01.02.2020 do 31.03.2020 23:59
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 73 31, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.
Łączny budżet 4 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 4 mln PLN
Organizacje pozarządowe
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania idei dostępności oraz w zakresie prowadzenia audytów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie projektu?

Konkurs umożliwi dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 marca 2020 r.

Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 4 000 000,00 PLN.

Dokumenty do pobrania

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Reklama