Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 30/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze - działalność...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 30/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nabór od 03.01.2020 do 27.01.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 30/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki

w roku ubiegłym (2018)

Planowane wydatki w roku bieżącym (2019)

Planowane wydatki w roku przyszłym (2020)

1.

Prowadzenie Centrum Mediacji

w Poznaniu

200 000,00 zł

150 000,00 zł

100 000,00 zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj. ze zm.) prowadzące działalność statutową w obszarze działalności pożytku publicznego objętego niniejszym konkursem, które:
 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania;
 • dysponują odpowiednią bazą lokalową i rzeczową niezbędną do realizacji zadania;
 • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę w systemie witkac.pl wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
 • zdeklarują minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu w wysokości 10% całkowitego kosztu zadania, przy czym wkład finansowy musi wynosić minimum 5% całkowitego kosztu zadania.
  1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  3. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
  4. Za błąd formalny uznaje się:
 • niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 • złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników.
  1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, następujących błędów formalnych:
 1. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 2. złożenie oferty bez wymaganych załączników.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, oferty które je zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 1. Wymagany jest załącznik do oferty:
  1. kopia umowy lub statutu spółki, potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. spółką non-profit;
  2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym wymagana jest kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub należy dołączyć do oferty załącznik – oświadczenie o składanych załącznikach. Należy zamieścić skany ww. kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub skan podpisanego oświadczenia o składanych załącznikach w systemie Witkac.pl.

 1. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.
 2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tj. pokrycie danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych.
 3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana.
 4. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji z powodu wyczerpania środków finansowych.
 5. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecenia części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego w zakresie wskazanym w ofercie.
 6. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego oraz pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 20 lutego 2020 r. maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego:  od 20 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 20 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 6. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 7. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:

1) Zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%,

2) Zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

 

 1. Organizator imprezy lub konferencji odpowiedzialny jest za uwzględnienie standardów określonych w zarządzeniu Nr 826/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Inne warunki realizacji zadania

 

Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu

Cel zadania:

Centrum Mediacji powinno funkcjonować 5 dni w tygodniu. Do zadań Centrum Mediacji należeć będzie m.in.:

 1. prowadzenie mediacji rodzinnych;
 2. prowadzenie specjalistycznych szkoleń/seminariów dla specjalistów pierwszego kontaktu z rodziną z zakresu mediacji;
 3. prowadzenie warsztatów dla pracowników samorządowych z zakresu wykorzystania metod mediacyjnych w pracy z klientem;
 4. prowadzenie warsztatów dot. mediacji rówieśniczych dla młodzieży;
 5. prowadzenie warsztatów/seminariów dot. mediacji rówieśniczych dla opiekunów młodzieży;
 6. prowadzenie młodzieżowych grup mediatorów rówieśniczych.

Działania realizowane w Centrum Mediacji muszą być zgodne ze Standardami prowadzenia mediacji postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r.

 

Przykładowe rezultaty:

Proponowany sposób monitorowania:

Zrealizowanie ……. mediacji rodzinnych

Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, karty pracy

Zrealizowanie ……. szkoleń

Listy obecności, dokumentacja fotograficzna

Zrealizowanie ……. seminariów

Listy obecności, dokumentacja fotograficzna

Zrealizowanie ……. warsztatów

Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, karty pracy

Zrealizowanie ……. młodzieżowych grup mediatorów rówieśniczych

Listy obecności, dokumentacja fotograficzna

 

       Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do
  27 stycznia 2020 r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miasta Poznania mieszczącej się przy
  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl, tj. do 30 stycznia 2020 r. do godz. 15.30

Uwaga! „Potwierdzenie złożenia oferty” otrzymuje sumę kontrolną, która musi być tożsama z numerem nadanym na ofercie wysłanej elektronicznie za pomocą generatora ofert – Witkac.pl. Tylko oferta i „Potwierdzenie złożenia oferty” o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczna, a papierową będzie rozpatrywane w dalszej procedurze konkursu.

Każdy wnioskodawca, który wypełnił i złożył ofertę w generatorze ofert – Witkac.pl powinien otrzymać na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 24 godzin od dnia wysłania oferty zaleca się pilny kontakt z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama