Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MRPiPS na pilotaż centrów usług społecznych - dłuższy termin składania wniosków

Reklama
Nabór od 31.01.2020 do 31.03.2020 12:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łączny budżet 100 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,5 mln do 5 mln PLN
Trwa konkurs ogłoszony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. Centrum ma być miejscem, w którym mieszkańcy – wszyscy, i sprawni, i niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne – otrzymają kompleksowe wsparcie w razie potrzeby. W ramach konkursu na pilotaż CUS dofinansowanie na łączną kwotę 100 mln zł otrzyma 30 projektów.

Konkurs jest adresowany tylko do gmin, ale ze względu na potrzebę opisania we wniosku m.in. możliwości zlecania świadczenia usług społecznych lokalnym organizacjom pozarządowym oraz sposobów organizowania społeczności lokalnej, warto, aby organizacje zainteresowały się, czy ich gmina, bierze udział w konkursie i jakie planuje rozwiązania, które mogą także dotyczyć organizacji pozarządowych.

Założenia konkursu:

• Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

• Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

• Instytucja Organizująca Konkurs: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

• Planowany termin naboru wniosków: styczeń 2019 r.

• Wnioskodawca: jednostka samorządu terytorialnego (przewidziano możliwość złożenia wniosku w partnerstwie):

• gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców,

• gminy liczące poniżej między 5 000 a 99 999 mieszkańców,

• miasta liczące od 100 000 mieszkańców,

• miasta na prawach powiatu.

• Planowana liczba CUS-ów: 30

• Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs: 100 000 000 zł

Jakie będą typy CUS?

Typ 1. – CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej;

Typ 2. – CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;

Typ 3. – CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS;

Typ 4. – CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).

Pomówmy o pieniądzach, czyli jak podzielone zostanie 100 mln zł przeznaczone na pilotaż CUS:

TYP 1 – 38 750 000 zł – w tym:

• 10 000 000 zł – dla gmin liczących poniżej 5 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000 zł;

• 18 750 000 zł – dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 mieszkańców, tj. 6 projektów po maks. 3 125 000 zł;

• 10 000 000 zł – dla miast liczących od 100 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000 zł;

TYP 2 – 40 000 000 zł – dla gmin i miast do 100 000 mieszkańców, tj. 8 projektów po maks.
5 000 000 zł,

TYP 3 – 11 250 000 zł – dla miast liczących od 100 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks.
2 812 500 zł,

TYP 4 – 10 000 000 zł – dla miast na prawach powiatu, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000 zł.

Kryteria wyboru projektów, czyli szczegóły dla wnioskodawców:

1. Wnioskodawca przedstawi, w formie załączników do wniosku o dofinansowanie, wstępne koncepcje:

• przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych – z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami,

• wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki organizacyjnej – z uwzględnieniem możliwości zlecania świadczenia usług społecznych lokalnym organizacjom pozarządowym,

• organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim.

2. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu nie więcej niż jeden raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie.

3. Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina.

4. W ramach projektu wnioskodawca opracuje i przetestuje jedno modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej, wpisujące się w typ 1, typ 2, typ 3, typ 4.

5. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

6. Wnioskodawca będzie realizował projekt uwzględniając wszystkie kamienie milowe obejmujące wymagany zakres działań w określonym czasie.

7. Wnioskodawca zapewni, że co najmniej 80 proc. kosztów bezpośrednich zostanie przeznaczonych na rozwój nowych miejsc świadczenia usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług realizowanych w społeczności lokalnej (zasada deinstytucjonalizacji).

W ramach projektu finansowane mogą być usługi wchodzące w zakres interwencji EFS, obejmujące: wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, opiekę nad dziećmi do lat 3, aktywizację zawodową, mieszkalnictwo społeczne, chronione i wspomagane, reintegrację społeczno-zawodową, usługi zdrowotne, opiekuńcze, a także wsparcie opiekunów faktycznych.

8. Wnioskodawca zapewni, że CUS będzie dążyć do zapewnienia koordynacji usług społecznych i zdrowotnych oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia.

9. Wnioskodawca zapewni zaangażowanie odpowiedniej liczby koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, gwarantując wysoką jakość usług.

10. W ramach projektu wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania programu usług społecznych w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Program usług społecznych zostanie przygotowany wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej, a także poddany konsultacjom publicznym.

11. Trwałość projektu: 3 lata od zakończenia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych może ulec zmniejszeniu w okresie trwałości tylko, gdy wynika to z analizy potrzeb mieszkańców.

12. Wnioskodawca przeznaczy co najmniej 30% kosztów bezpośrednich projektu na zlecenie realizacji usług społecznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii społecznej.

Co będzie premiowane?

Wnioskodawca zapewni w ramach projektu realizację szerszego zakresu usług społecznych niż określony w ustawie minimalny zakres dla danego typu CUS:

• 5 pkt – w sytuacji zrealizowania 1 usługi powyżej zakresu wynikającego z art. 10 Ustawy,

• 10 pkt – w sytuacji zrealizowania 2 i więcej usług powyżej zakresu wynikającego z art. 10 Ustawy.

2. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością, w wymiarze co najmniej ½ etatu – 5 pkt.

3. Wnioskodawca przeznaczy powyżej 30 proc. kosztów bezpośrednich projektu na zlecenie realizacji usług społecznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii społecznej – 5 pkt.

Słowo o terminach

Nabór wniosków rozpoczął się 31 stycznia 2020 r. i potrwa do 28 lutego 2020 r. (do godziny 12:00). Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl.

Termin zakończenia naboru – koniec lutego 2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej – koniec kwietnia 2020 r.

Zakończenie negocjacji projektów – lipiec 2020 r.

Rozpoczęcie procedury podpisywania umów o dofinansowanie – sierpień 2020 r.

Reklama