Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych

Reklama
Nabór od 03.01.2020 do 27.01.2020 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych.

Prezydent Miasta Lublin
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2019.688 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
Cel konkursu: wybór ofert i zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej podejmowanego na rzecz poprawy warunków
funkcjonowania organizacji sportowych poprzez zapewnienie dostępu do powierzchni
biurowych.
Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: zapewnienie działalności Lubelskiego
Centrum Organizacji Sportowych.
Tytuł zadania publicznego
Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych
I. Rodzaj zadania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 60.000 zł
2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w
zależności od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Miasta.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019.688 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019.869 ze
zm.),
3) Uchwały nr 365/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w
sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
4) Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października
2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań
publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego;
5) Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016
r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. W konkursie oferty mogą składać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Forma realizacji zadania: powierzenie.
4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057) –
oraz posiadać załączniki w niej wymienione.
5. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co
do sposobu wypełniania oferty.
6. Wypełnienie części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów
realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
7. Do oferty należy dołączyć również (w wersji papierowej):
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem w
przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego.
8. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do
reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego
imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być
złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
9. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty
skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2019.1000). Opłatę w wysokości 17 zł
należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).
10. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty,
oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w
terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
11. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na
ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
13. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w
niniejszym postępowaniu konkursowym.
14. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w
oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące
ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z
przeprowadzonego postępowania konkursowego.
15. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie
upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.
16. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim
przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji
zadania w zaktualizowanej ofercie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Warunkiem realizacji zadania jest:
1) prowadzenie, na rzecz podmiotów działających w sferze kultury fizycznej,
zakwalifikowanych do korzystania z Lubelskiego Centrum Organizacji
Sportowych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin, w obiekcie wskazanym
przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin Lubelskiego Centrum Organizacji
Sportowych (LCOS);
2) zapewnienie podmiotom korzystającym z LCOS nielimitowanego dostępu do
sieci internetowej;
3) zapewnienie podmiotom korzystającym z LCOS dostępu do urządzenia
kopiującego, drukarki i skanera;
4) utrzymanie czystości powierzchni biurowych udostępnionych podmiotom
korzystającym z LCOS;
5) zapewnienie podstawowego wyposażania pomieszczeń biurowych
udostępnionych podmiotom korzystającym z LCOS;
6) ponoszenie opłat z tytułu najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność
LCOS (w tym m.in. czynsz, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki itp.)
7) ubezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia przeznaczonego na działalność
LCOS w zakesie NNW i OC;
8) przestrzeganie przepisów BHP oraz p.poż;
9) zachowanie standardów prowadzenia LCOS pozwalających na utrzymanie
wysokiej jakości realizacji zadania.
V. Termin składania ofert.
1. Termin składania wersji papierowej ofert upływa 27 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00
2. Oferty należy sporządzić i złożyć za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
3. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną
należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej,
osobiście w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin, ul.
Filaretów 44, pok. 206, w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpływu wersji papierowej do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin).
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję
Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.
2. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.
3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z
informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej: www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44.
4. Kryteria oceny formalnej:
1) Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert.
2) Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną
przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.
3) Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
4) Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami
statutowymi oferenta.
5) Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
6) Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.
7) Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.
8) Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
9) Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.
10)Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4 lub nieuzupełnione po
wezwaniu, o którym mowa w pkt. III ust. 10, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane
podczas oceny merytorycznej.
6. Kryteria oceny merytorycznej:
1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 25 punktów),
2) Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 40 punktów),
3) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 punktów),
4) Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 punktów),
5) Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i
terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań
(od 0 do 10 punktów) .
7. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów
nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
8. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie
oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 niezwłocznie po
dokonaniu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy
działającego na podstawie upoważnienia.
VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację
zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
1. W roku 2019 przekazano środki w wysokości 14.537.371,77 zł. (w tym na zadania
realizowane w ramach inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego).
2. W roku 2020 przeznaczono środki w wysokości 12.781.800 zł. (w tym na zadania
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia
zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2. Kosztami kwalifikowanymi przy realizacji zadania: Prowadzenie Lubelskiego
Centrum Organizacji Sportowych, finansowanymi ze środków budżetu Gminy
Lublin są:
1) koszty związane z działalnością LCOS wynikające z warunków realizacji
zadania;
2) w ramach kosztów administracyjnych stanowiących do 5% kwoty dotacji:
obsługa administracyjna, zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej
realizacji zadania;
3) podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o
ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U.
2018.2174 ze zm.).
3. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji
zadania tj. od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że
wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia rozstrzygnięcia
konkursu.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami
kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy
poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji
przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego
wydatku o więcej niż 30 %.
5. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych
na koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.
6. W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest
załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania
publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania
publicznego w formie papierowej i elektronicznej wg wzoru umieszczonego na
stronie sport.lublin.eu (zakładka: konkursy>materiały do pobrania) oraz
dodatkowe materiały potwierdzające realizację zadania (np. zdjęcia, filmy,
plakaty, wyniki zawodów itp.).
7. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu
Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 pokój 204, telefonicznie pod numerem 81 466
38 00.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama