Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu

Reklama
Nabór od 05.03.2021 do 26.03.2021 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Marzena Kuchta, Kierownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74, Dagny Gątkowska, Główny specjalista w Biurze Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 59 79 680.
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu" w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 280/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych 
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w formie powierzenia realizacji zadaniaWspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu

Sposób składania ofert 
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.6.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy 
Składanie ofert: od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 26 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2021 r. 
Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady 
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 200 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

Reklama