Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym

Reklama
Nabór od 24.12.2019 do 24.01.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 734 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

1. Nazwa zadania.

Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym.

2. Rodzaj zadania.

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Wsparcie Organizacji prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie szkolnym. Poprawa sprawności fizycznej, zdrowia
i kondycji mieszkańców Szczecina poprzez tworzenie miejsc służących kulturze fizycznej oraz służące zwiększeniu dostępności do nich.

3. Cel zadania.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia i celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Celem zadania jest wspieranie procesu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców, a także promocji miasta poprzez wyniki sportowe zawodników, którzy je reprezentują.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu.
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama