Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku w 2020 roku

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 23.01.2020 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 72,336 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 72,336 tys. PLN
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku w 2020 roku.

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr …

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia ……….

                                                   REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2020 rok ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm). Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

  1. Rodzaj zadania.

- Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku

  1. Wysokość dotacji na realizację zadania.

Na realizację zadania w budżecie miasta przewidziano środki finansowe w wysokości 72 336,00 zł .

  1.  Zasady przyznawania dotacji.

Podmioty uprawnione do składania ofert i prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania realizacji zadań w sferze pomocy społecznej. Wnioskowana kota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów  realizacji całego zadania.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być wspierane tylko zdania realizowane na rzecz mieszkańców Łomży. Uprawnione podmioty mogą złożyć po jednej ofercie na realizację zadania. Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoważne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy.

 

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j.Dz.U. 2018.450 ze zm./

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

d) Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 189/XVII/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

e) Uchwały Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Termin realizacji zadania: zadania mają być realizowane w 2020 r. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania ponoszone od dnia zwarcia umowy: nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

Prezydent Miasta Łomża nie udziela dotacji na:

- finansowanie opłat stałych, związanych z bieżąca działalnością,

- wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne.

V. Termin składania ofert.

1. Ofertę według wzoru określonego w Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia …..........stycznia 2020 r. za pośrednictwem platformy www.witkac.pl

2. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 w kopercie z opisem

 Urząd Miejski w Łomży

18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14

          "KONKURS – „Dożywianie osób ubogich 2020 rok.”

  Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………………………… w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża  (liczy się data nadania w placówce pocztowej/kurierskiej) z dopiskiem:

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru oferty.

 

 

1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomża zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 189/XVII/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

 

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

3. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

4. Odrzuceniu podlegają oferty: niekompletne; złożone na nieprawidłowych drukach; nieprawidłowo wypełnione; złożone przez oferentów nieuprawnionych; niepodpisane przez osoby upoważnione lub podpisane przez osoby nieupoważnione; niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu; dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu; złożone po wyznaczonym terminie oraz nie złożone za pośrednictwem platformy witkac.pl

5. Oferty, w których wysokość wymaganego wkładu własnego  przekracza 10 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji – podlegają odrzuceniu.

7. Oferty, w których wkład osobowy, w tym koszt pracy wolontariatu przekracza 1,5 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji – podlegają odrzuceniu.

8. Oferty, w których wykazano koszty rzeczowe jako wkład własny – podlegają odrzuceniu.

9. Oferty, w których dotacja na realizację zadania publicznego przekracza 80 % kosztów wykonania zadania – podlegają odrzuceniu.

10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym za pośrednictwem platformy witkac.pl

11. Do oferty należy dołączyć (elektronicznie)

a) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kopia aktualnego statutu przyjętego przez organ właściwy do jego uchwalenia (z podpisami członków organu) bądź potwierdzony przez KRS odpis statutu z akt rejestrowych.

12. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

d) deklarowana wielkość środków finansowych własnych

e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę brana będzie: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży

VII. WYNIKI KONKURSU

1. Opinia Komisji Konkursowej, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

2. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

3. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.um.lomza.pl

4. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i niezwłocznie  zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

  1.  

VIII. Zrealizowane w latach ubiegłych przez Urząd Miejski w Łomży zadania publiczne w obszarze pomocy społecznej:

Zadanie: Dożywianie osób ubogich.

w 2011 r.- 52 685 zł.

w 2012 r. – 52 685 zł,

w 2013r-   52 200 zł.

w 2014r.- 52 200 zł,

w latach 2015-2019 w wysokości 72 336 zł rocznie

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Beata Jagielak -Dardzińska - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego

e-mail: b.jagielak@um.lomza.pl tel 86 216 63 19

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr …

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia ……….

                                                   REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2020 rok ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm). Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

  1. Rodzaj zadania.

- Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku

  1. Wysokość dotacji na realizację zadania.

Na realizację zadania w budżecie miasta przewidziano środki finansowe w wysokości 72 336,00 zł .

  1.  Zasady przyznawania dotacji.

Podmioty uprawnione do składania ofert i prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania realizacji zadań w sferze pomocy społecznej. Wnioskowana kota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być wspierane tylko zdania realizowane na rzecz mieszkańców Łomży. Uprawnione podmioty mogą złożyć po jednej ofercie na realizację zadania. Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoważne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy.

 

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j.Dz.U. 2018.450 ze zm./

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

d) Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 189/XVII/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

e) Uchwały Nr 205/XVIII/1919 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Termin realizacji zadania: zadania mają być realizowane w 2020 r. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania ponoszone od dnia zwarcia umowy: nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

Prezydent Miasta Łomża nie udziela dotacji na:

- finansowanie opłat stałych, związanych z bieżąca działalnością,

- wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne.

V. Termin składania ofert.

1. Ofertę według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia …..........stycznia 2020 r. za pośrednictwem platformy www.witkac.pl

2. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 w kopercie z opisem:

 Urząd Miejski w Łomży

18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14

          "KONKURS – „Dożywianie osób ubogich 2020 rok.”

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru oferty.

 

1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomża zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 189/XVII/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

 

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

3. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

4. Odrzuceniu podlegają oferty: niekompletne; złożone na innych drukach; nieprawidłowo wypełnione; złożone przez oferentów nieuprawnionych; niepodpisane przez osoby upoważnione lub podpisane przez osoby nieupoważnione; niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu; dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu; złożone po wyznaczonym terminie.

5. Oferty muszą zawierać oświadczenia od 1 – 7 zawarte we wzorze oferty.

6. Oferty, w których wysokość wymaganego wkładu własnego finansowego przekracza 10 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji – podlegają odrzuceniu.

7. Oferty, w których wkład osobowy, w tym koszt pracy wolontariatu przekracza 1,5 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji – podlegają odrzuceniu.

8. Oferty, w których wykazano koszty rzeczowe jako wkład własny – podlegają odrzuceniu.

9. Oferty, w których dotacja na realizację zadania publicznego jest wyższa niż 80 % kosztów realizacji zadania – podlegają odrzuceniu.

10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

11. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kopia aktualnego statutu przyjętego przez organ właściwy do jego uchwalenia (z podpisami członków organu) bądź potwierdzony przez KRS odpis statutu z akt rejestrowych.

12. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

d) deklarowana wielkość środków finansowych własnych

e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę brana będzie: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży

VII. WYNIKI KONKURSU

1. Opinia Komisji Konkursowej, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

2. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

3. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.um.lomza.pl

4. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i niezwłocznie  zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

  1.  

VIII. Zrealizowane w latach ubiegłych przez Urząd Miejski w Łomży zadania publiczne w obszarze pomocy społecznej:

Zadanie: Dożywianie osób ubogich.

w 2011 r.- 52 685 zł.

w 2012 r. – 52 685 zł,

w 2013r-   52 200 zł.

w 2014r.- 52 200 zł,

w latach 2015-2019 w wysokości 72 336 zł rocznie

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Beata Jagielak -Dardzińska - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego

e-mail: b.jagielak@um.lomza.pl tel 86 216 63 19

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Łomży

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama