Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie umiejętności...

Reklama
Wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie
Nabór od 31.12.2019 do 21.01.2020 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 95 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli, poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie.

                                                                                                                                   

 

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

Kinga Nowicka, tel. (58) 7617729, e-mail: k.nowicka@gdynia.pl 

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 5 ust. 1, 2 pkt 1 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688, 1570).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 21 stycznia 2020 r., godz. 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 22 stycznia 2020 r. godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli, poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli, ze szczególnym naciskiem na umiejętności komunikacyjne i współpracę w grupie.

Zadanie powinno być realizowane poprzez:

- działania warsztatowe, terapeutyczne,  wspierające, profilaktyczne,

- konsultacje z rodzicami, zwłaszcza w przypadku najmłodszej grupy uczestników,

- małe grupy od 6 do 10 osób,

- zajęcia indywidualne.

Działania powinny być ukierunkowane na przygotowanie do wyzwań stawianych przez społeczność szkolną, pomoc w odnalezieniu się grupie, radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, pracę nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości.

2. Składana oferta musi zakładać:

1) organizację zajęć aktywizujących uczestników np. poprzez działania warsztatowe, terapeutyczne,  wspierające, profilaktyczne itp.,

2) realizacja przynajmniej 600 godzin zajęć, przy czym godzina zajęć trwa 45 min.,

3) liczba uczestników projektu - minimum 100 osób,

4) zajęcia indywidualne lub w grupach liczących od 6 do 10 osób,

5) zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, mieszkańców Gdyni, oraz  ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Dodatkowo premiowana będzie kompleksowość działań.

3. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku i trwa do 31 grudnia 2020 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 95 000 zł brutto.

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego o wartości min. 10% wysokości wnioskowanej dotacji, przy czym min. 5% to wkład finansowy własny.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
 2. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,
 3. statut oferenta/oferentów;
 4. oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;
 5. oświadczenie VAT;
 6. oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;
 7. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. zakup środków trwałych;
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 7. działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

a) zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,

b) dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

2. Koszty administracyjne zadania, finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 20% całości zadania finansowanego z dotacji. 

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Doświadczenie organizacji w projektach z zakresu umiejętności społecznych i współpracy w grupie

0-10 punktów

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej lub innej angażującej uczestników. 

0-5 punktów

Przygotowanie i realizacja projektu dla uczestników w liczbie:

- minimum 100 – 4 punkty,

- za 101- 120 osób – 6 punktów,

- za 121-140 osób – 8 punktów,

- za 141 osób i więcej– 10 punktów

0-10 punktów

Liczba godzin przeznaczonych na warsztaty:

- minimum 600 godzin – 4 punkty,

- 601 – 640 godzin – 6 punktów,

- 641 – 680 godzin – 8 punktów,

- 681 godzin i więcej– 10 punktów

0-10 punktów

Kompleksowość działań objętych zadaniem

0-5 punktów

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama