Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 31.12.2019 do 21.01.2020 16:00
Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Postanowienia ogólne

 

1.       Konkurs ogłasza się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 3. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

2.       Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.       Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia i powierzenia zadań publicznych.

4.       Celem zadania jest: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

5.       Rezultaty zadania, których osiągnięcie będzie premiowane podczas oceny merytorycznej: podejmowanie przez zawodników rywalizacji na arenie krajowej i osiągnięcie w tej rywalizacji zadowalających wyników, pobudzenie procesów szkolenia, wspieranie i rozwój najzdolniejszych sportowców, podnoszenie umiejętności wśród startujących, propagowanie prawidłowych zachowań, rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych, stworzenie dobrych warunków do treningów, aktywizacja społeczności Miasta Ostrołęki, wypromowanie zdrowego trybu życia.

6.       W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty).

II. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2020 r.

L.p.

Rodzaj zadania

Wskaźniki

Kwota (zł)

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży

Liczba planowanych treningów i imprez, liczba uczestników, formy aktywności, stopień zmiany sprawności fizycznej uczestników zadania

850.000,00

2.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych seniorów

Liczba planowanych treningów i imprez, liczba uczestników, formy aktywności, stopień zmiany sprawności fizycznej uczestników zadania

300.000,00

3.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, w tym Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Liczba planowanych wydarzeń, liczba uczestników, formy aktywności, liczba materiałów informacyjnych i promocyjnych

150.000,00

 

 

Wysokość środków w poszczególnych kategoriach wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie. Jeżeli środki, w którejś z kategorii nie zostaną wyczerpane, mogą przejść do innej kategorii.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.       Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

1)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

2)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

2.       Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent.

3.       Kwota przyznawanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

4.       Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym zostaną przekazane po zawarciu umów
o wykonanie zadania publicznego, nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

5.       Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekraczać 80%.

6.       Informacja o innych źródłach finansowania zadania powinna zostać ujęta w syntetycznym opisie zadania. Informacja będzie miała wpływ na ocenę merytoryczną oferty.

7.       Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju.

8.       Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych.

9.       Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową.

10.     Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów całego zadania.

11.     Przez koszty administracyjne rozumie się: honorarium dla koordynatora zadania, koszty związane z rozliczeniem księgowym zadania, opłaty związane z zakupem materiałów biurowych, honorarium dla specjalisty do spraw ochrony danych osobowych.

12.     Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1)     zadania i zakupy inwestycyjne,

2)     budowę, zakup lub remont budynków,

3)     pokrycie deficytu wynikającego z przedsięwzięć zrealizowanych przed datą podpisania umowy,

4)     działalność gospodarczą, polityczną lub religijną,

5)     opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach,

6)     opłacenie zadań koordynatora,

7)     wynagrodzenia członków zarządu stowarzyszenia,

8)     koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu,

9)     koszty utrzymania pomieszczeń biurowych.

13.     Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2018 poz. 127.2), w przypadku przetwarzania danych osób (przetwarzanie obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych) osób będących realizatorami zadania, Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę tych osób na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji. Do celów oceny oferty, organizator konkursu wymaga podania jedynie stanowisk realizatorów zadania.

14.     W syntetycznym opisie zadania przedstawionym w ofercie oferent powinien przedstawić analizę ryzyka.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.       Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

2.       Czas realizacji projektu powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i ewaluacji zadania.

3.       Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania.

4.       Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji. Koszty powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.

5.       Zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki, co należy wykazać w składanej ofercie.

6.       Oferent, na etapie realizacji zadania, ma możliwość zmiany wysokości wkładu własnego finansowego i niefinansowego bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy, o ile nie zmniejszy się łączna wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

7.       Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Ostrołęki. Informacja powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, stosownie do charakteru zadania.

8.       Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie.

9.       Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie sporządzonej według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

V. Termin i sposób składania ofert

 

1.       Oferent musi obligatoryjnie:

1)      wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia       21 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

2)      wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

2.       W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert
w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty

 

1.       Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

2.       Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

3.       Oferty opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki.

4.       Zasady zgłaszania do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, stanowiący załącznik do uchwały nr 194/XXII/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

5.       Ocena formalna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:

 1. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 2. Oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym
  w ogłoszeniu o konkursie,
 3. oferta jest realizowana na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki,
 4. oferta została złożona za pośrednictwem platformy Witkac,
 5. oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,
 6. oferta zgodna z zakresem zadań przedstawionym w konkursie,
 7. oferta wraz z potwierdzeniem złożenia oferty podpisane zostały przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta zgodnie z zapisami KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
 8. oferta zawiera wymagany wkład własny,
 9. koszty administracyjne stanowią nie więcej niż 10% kosztów zadania.

6.       Oferty niespełniające wymagań formalnych są odrzucane bez prawa ich uzupełnienia.

7.       Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8.       Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią oferty, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny punktowej.

9.       Ostateczna ocena merytoryczna jest sumą arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji.

10.     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 100 punktów.

11.     Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50 punktów.

12.     Decyzję o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

13.     Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jego wynik zostanie ogłoszony
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanymi z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Wysokość dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 w zakresie kultury fizycznej określa Zarządzenie nr 36/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 lutego 2019 r. z zakresu kultury fizycznej.

Wysokość dotacji przekazanych w 2019 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

L.p.

Rodzaj zadania

Suma przekazanych dotacji (zł)

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, kompleksowa obsługa współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

25.000 zł

2.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych

961.700 zł

3.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Ostrołęki

75.000 zł

 

VIII. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 7A, 07-410, e-mail: ngo@um.ostroleka.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama