Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 30.12.2019 do 20.01.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 869,977 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego,

2) promocja twórców związanych z województwem opolskim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców Opolszczyzny,

3) „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych,

6) wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów,

7) wspieranie udziału w imprezach kulturalnych i artystycznych.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 r. następujących projektów:

a)„Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej”,

b)„Nade wszystko muzyki! Koncerty orkiestr z Kędzierzyna-Koźla i Jemielnicy”,

c)„Aktywna kulturalnie społeczność lokalna. Muzycznej edukacji ciąg dalszy”,

d)„Muzykowanie od podstaw”,

e)„…Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami”,

f)„…Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu”,
g)„…I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2020”

wybranych w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia20.01.2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama