Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 30.12.2019 do 20.01.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 869,977 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego,

2) promocja twórców związanych z województwem opolskim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców Opolszczyzny,

3) „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych,

6) wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów,

7) wspieranie udziału w imprezach kulturalnych i artystycznych.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 r. następujących projektów:

a)„Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej”,

b)„Nade wszystko muzyki! Koncerty orkiestr z Kędzierzyna-Koźla i Jemielnicy”,

c)„Aktywna kulturalnie społeczność lokalna. Muzycznej edukacji ciąg dalszy”,

d)„Muzykowanie od podstaw”,

e)„…Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami”,

f)„…Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu”,
g)„…I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2020”

wybranych w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia20.01.2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama