Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWŚ: Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Reklama
Nabór od 31.01.2020 do 31.03.2020 12:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Gdzie po informacje? Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308/320 Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
Łączny budżet 4,298 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłosił konkurs nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-373/20 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych–wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski 

2020-01-31 (od godziny 07:00:00) 

Termin, do którego można składać wnioski 

2020-03-31 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

wrzesień 2020 r. 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski? 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Związek Metropolitalny.
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych.
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 6. Organizacje pozarządowe.
 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 9. Instytucje kultury.
 10. Lokalne Grupy Działania.
 11. MŚP.

Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej bądź podmiot uczestniczący w partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 34 ustawy wdrożeniowej nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%] 

95,00 % 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 

4 298 323,06 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 

994 705,88 

Data określenia wartość w PLN 2019-11-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3212 PLN 

Gdzie po informacje?

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Reklama