Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat oraz ich...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (LSW) w dzielnicy Rembertów
Nabór od 07.01.2020 do 29.01.2020 15:00
Dzielnica Rembertów
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Rembertów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (LSW) w dzielnicy Rembertów.
 1. Opis zadania :

Zadanie publiczne realizowane poprzez prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia. Głównym założeniem konkursu jest powierzanie realizacji projektów, które połączą  i wykorzystają różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat, przede wszystkim działania socjoterapeutyczne, profilaktyczne, korekcyjne, specjalistyczne, inne. Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z tej grupy wiekowej, powinno być dokonane za pomocą projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane by efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież oraz będą wspomagać je w przezwyciężaniu trudności w nauce i zachowaniu. Projekty te powinny bazować na doświadczeniach podobnych przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach na danym terenie i wykorzystywać wnioski i rekomendacje do planowania działań.

Wszystkie zadania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt ma być realizowany. Projekt zakładać musi zatem dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi      i niepublicznymi, działającymi na jego obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów. Realizowane zadanie będzie stanowiło jeden projekt, złożony z różnych form działania opisanych poniżej. Poszczególne formy nie mogą być realizowane oddzielnie i nie mogą stanowić odrębnych ofert i zadań.

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 9-12 lat , zagrożona wykluczeniem społecznym, uzależnieniami oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni  zamieszkujący lub przebywający w obszarze natężenia problemów społecznych w Dzielnicy Rembertów, określonym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy na 2020 rok.

Rodzaje działań:

Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań socjoterapeutycznych, szczególnie edukacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych, specjalistycznych lub innych nowatorskich działań. Dodatkowym elementem powinny być działania o charakterze społeczno-kulturalnym.  

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, kształtujące umiejętności efektywnego wykorzystania czasu wolnego oraz promujące postawy prozdrowotne.
 3. Zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, wychowawczych         dla rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć wymienionych w pkt 1 i 2.
 4. Organizacja minimum jednego  kilkudniowego wyjazdu rekreacyjno – sportowego dla uczestników zajęć (min.25 osób) W przypadku wolnych miejsc w wyjeździe mogą wziąć udział podopieczni placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Rembertowa.

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 • objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat wraz z ich rodzicami/opiekunami prawnymi zamieszkującymi  Dzielnicę Rembertów  na mikroobszarze np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic (w ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań),
 • poradnictwo  psychologiczne ( w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról               w rodzinie, wartości w rodzinie) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania),
 • wykorzystanie przy realizacji projektu, w pracy z dziećmi i młodzieżą oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej m.st. Warszawy; wykorzystanie lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne),
 • zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, domów, sąsiadów); działania angażujące społeczność lokalną wokół podwórek, parków, placów zabaw, itp.
 • przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi                i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS (kontrakt z OPS), placówki wsparcia dziennego, poradnie, streetworkerzy, pedagodzy ulicy, kurator sądowy, inni) - utworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie dokumentacji do programu – listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć, inne,
 • przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem części uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie, jako uczniowie wymagający wsparcia,
 • dostosowanie intensywności wsparcia do różnych potrzeb odbiorców,
 • przedstawienie spójnego zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej,
 • zadanie realizowane tylko na terenie m.st. Warszawy na rzecz ww. obszaru (z wyłączeniem wyjazdów dla dzieci i młodzieży),
 • preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoła, sąd rodzinny)
 • określenie efektywności działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do grupy docelowej,
 • konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami, dlatego możliwe jest włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, zamieszczonym na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa
 • kadra merytoryczna posiada udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych przedstawionych w ofercie. Realizatorzy programu posiadają doświadczenie w realizacji ww. przedsięwzięć,
 • uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział dziecka w zajęciach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama