Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego

Reklama
Nabór od 20.12.2019 do 21.01.2020 15:30
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Łączny budżet 26 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 26 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2020 roku zadań publicznych
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


 

Podstawy prawne konkursu:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057);
 3. Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada 2019 r.
  w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok.

 

 

I.   Rodzaj zadania: Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności
                                   powiatu lęborskiego.

 

II.  Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. wynosi 26.000 zł.

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego kosztu ww. zadania.


III.  Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2020 r.


IV.  Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

 1. Określa specyfikacja dostępna w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www. powiatleborski.bip.gov.pl (dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń
  w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com oraz na platformie Witkac.pl.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego.


V.  Termin składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia 21.01.2020 r., do godz. 15:30.
 2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenie złożenia oferty” z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, należy przesłać w formie załącznika za pomocą programu Witkac.pl wraz z ofertą na realizację zadania publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 5.
 3. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert otrzyma pozytywną decyzję
  o przyznaniu dotacji powinien dostarczyć niezwłocznie oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku (pok. 130), z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Oferta złożona bez wymaganego załącznika, tj. „Potwierdzenie złożenia oferty” pozostaje bez rozparzenia, z zastrzeżeniem pkt. 5.
 5. Dopuszcza się złożenie oryginału „Potwierdzenia złożenia oferty”,
  w terminie trwania konkursu, do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
  w Lęborku bądź przesłanie „Potwierdzenia złożenia oferty” pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia i godziny składania ofert w konkursie. W tym przypadku oferta podlega ocenie.
 6. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą programu „Witkac”.
 7. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 8. Oferty lub „Potwierdzenie złożenia oferty” złożone po terminie wyznaczonym
  w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.


VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Ustala się następujące zadania szczegółowe w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o randze artystycznej – festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli realizowanych na terenie powiatu lęborskiego,
  • realizacja i wspieranie działań w sferze edukacji kulturalnej społeczeństwa i promocji dziedzictwa kulturowego Powiatu Lęborskiego,
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu lęborskiego i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
  • realizacja i wspieranie różnorodnych form upowszechniania tradycji i kultury wśród społeczności powiatu lęborskiego,
  • wspieranie działalności kulturotwórczej i edukacji kulturalnej oraz promowanie idei solidarności społecznej i różnorodności kulturowej, a także promowanie artystów,
  • otwartość zadania – skierowanie oferty do mieszkańców powiatu lęborskiego,
  • realizacja zadania o charakterze ponadgminnym; oferty z propozycją zadań gminnych nie podlegają dofinansowaniu.

Zadania powinny w swoim opisie pokazywać formy integrowania mieszkańców Powiatu Lęborskiego, rozwijania ich kompetencji kulturalnych i kulturowych, przełamywania barier ograniczających ich udział w życiu kulturalnym Powiatu. Zadania powinny zachęcać mieszkańców Powiatu Lęborskiego do współtworzenia kultury i uczestniczenia w wydarzeniach i działaniach kulturalnych.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 15.03.2020 r.
 2. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 3. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 5. Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.
 6. Zarząd Powiatu Lęborskiego pozostawia bez rozpatrzenia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna oferta nie spełnia wymogów zawartych
  w ogłoszeniu.
 7. Środki finansowe w ramach realizowanego konkursu zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest: dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.
 8. Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 9. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, Oferent dokona aktualizacji kosztorysu oferty za pomocą programu Witkac.pl.
 10. Brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nierozpatrywaniem złożonej oferty w kolejnym konkursie, do momentu uregulowania zobowiązań z Powiatem w ramach otrzymanej dotacji celowej w konkursie ofert.


VII.    Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  
w 2018r. – 16.800 zł, w roku 2019 – 12.490 zł.

 

 

 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie:

 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacja z budżetu) w 2020 roku.

 

 

 

Na podstawie art.11 i art.13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok tworzy się regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie: kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 1

1.Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu Lęborskiego poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na platformie Witkac.pl.

2.Ogłoszenie zostanie opublikowane  z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w zakresie określonym ramami konkursu,
 2. posiadają niezbędne zaplecze do realizacji określonego zadania,
 3. gwarantują efektywność, jakość, terminowość i oszczędność środków publicznych przy wykonaniu zadania.

 

 

§ 3

 

1.  Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

 

2. Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są ponadto do złożenia :

 1. kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 2. potwierdzenia złożenia oferty,
 3. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z wypisem
  z rejestru,
 4. na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o inny dokument, stanowiący istotę w sprawie.

 

§ 4

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC”.
 3. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą programu „Witkac”.
 4. Oferent składając Ofertę  poprzez program „WITKAC” winien „Potwierdzenie złożenia oferty” z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji przesłać w formie załącznika za pomocą programu Witkac.pl wraz z ofertą na realizację zadania publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 5. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert otrzyma pozytywną decyzję
  o przyznaniu dotacji powinien niezwłocznie dostarczyć oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku (pok. 130).
 6. Oferta złożona bez wymaganego załącznika, tj. „Potwierdzenie złożenia oferty” pozostaje bez rozparzenia.
 7. Dopuszcza się złożenie oryginału „Potwierdzenia złożenia oferty”,
  w terminie trwania konkursu, do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
  w Lęborku bądź przesłanie „Potwierdzenia złożenia oferty” pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia i godziny składania ofert w konkursie. W tym przypadku oferta podlega ocenie.
 8. Oferta złożona za pomocą programu „WITKAC”, która nie zostanie zatwierdzona przez osoby do tego upoważnione, na podstawie załączonego do oferty lub przesłanego „Potwierdzenia złożenia oferty” na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, nie będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową.
 9. Podpis osoby/osób zatwierdzających „Potwierdzenie złożenia oferty” powinien być czytelny lub w przypadku parafy opatrzony pieczęcią osoby podpisującej „Potwierdzenie”. Podpis nieidentyfikowalny powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 10. Podmiot, który składa kilka ofert w ramach jednego zadania, powinien złożyć każdą ofertę na odrębnym formularzu za pomocą programu „Witkac”  i załączyć dla każdej
  z ofert „Potwierdzenie złożenia oferty” w programie Witkac.pl.
 11. Oferty lub ich „Potwierdzenie złożenia oferty” złożone po upływie terminu składania ofert określonego przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert nie będą rozpatrywane.

 

§5

 

 1. Oferty konkursowe o przyznanie dotacji na współfinansowanie projektów będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową.
 2. Skład i regulamin działania Komisji Konkursowych określa uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego.
 3. Komisję Konkursową powołuje się każdorazowo przed przystąpieniem do procedury rozpatrywania ofert.
 4. Komisje Konkursowe powoływane są odrębnie na każde zadanie.

 

 1. Komisja podda złożone oferty szczegółowej analizie pod względem:
  1. spełnienia wymogów formalnych, tj. czy oferty są  kompletne a wnioskodawca upoważniony do ubiegania się o dotację,
  2. zawartości merytorycznej, obejmującej kryteria wynikające ze Specyfikacji, stanowiącej załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Ocena możliwości realizacji zadania będzie dokonywana poprzez ocenę merytoryczną całości oferty.
 3. Oferta spełniająca warunki ogłoszenia wpisuje się w realizację celów i zadań Powiatu. 
 4. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje.
 5. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty przez wnioskodawcę w zakresie wymogów formalnych (brak załączników do oferty). Nie dotyczy „Potwierdzenia złożenia oferty”.
 6. W przypadku możliwości uzupełnienia oferty strony porozumiewają się w tym zakresie elektronicznie za pomocą systemu Witkac. 
 7. Niespełnienie podanych zasad  przyznawania dotacji, bądź  warunków realizacji zadania powoduje odrzucenie oferty przez Komisję.
 8. Tryb pracy Komisji Konkursowej obejmuje następujące etapy:
 9. opracowanie zbiorczej listy rankingowej ofert według maksymalnie przyznanej liczby punktów oraz przedstawienie propozycji wysokości dofinansowania ofert,
 10. wybranie potencjalnych oferentów wyłonionych w drodze otwartego konkursu do realizacji zadania,
 11. przedstawienie protokołu z prac Komisji Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

 

 1. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Zarząd Powiatu Lęborskiego zapoznaje się z propozycją ofert przedstawioną przez Komisję Konkursową i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia dotacji, z uwzględnieniem pkt. 15.
 3. Otrzymanie podczas oceny merytorycznej oferty nie więcej niż 4 pkt za „prawidłowość kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania” może spowodować, że oferta nie uzyska dofinansowania zadania.
 4. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
 5. Komunikat o zakończeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego www.powiat-lebork.com, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.powiatleborski.bip.gov.pl /zakładka: organizacje pozarządowe/, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 6. Zarząd Powiatu Lęborskiego przekazuje pisemną informację  o wynikach konkursu komisjom merytorycznym Rady Powiatu Lęborskiego.
 7. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o jego wynikach niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub cofnąć swoją ofertę.
 9. W przypadku otrzymania niższej dotacji niż wnioskowana kwota Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty. Zmiany kosztorysu dokonuje się za pomocą Programu Witkac.pl.
 10. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania, jedna oferta lub żadna z ofert.
 11. Umowy na realizację zadań publicznych zawierane będą wyłącznie z oferentami, których oferty zostały zaakceptowane w drodze otwartego konkursu ofert.
 12. Wzór umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 13. Od decyzji  Zarządu Powiatu Lęborskiego nie przysługuje odwołanie.
 14. Zarząd Powiatu Lęborskiego może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 15. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.
 16. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania
  w terminie i na warunkach wskazanych w umowie.
 17. Złożone sprawozdanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 18. Na etapie rozliczania zadania publicznego przez Powiat Lęborski oferent może zostać poproszony pisemnie o przedstawienie do wglądu oryginałów dokumentów  księgowych
  z wydatkowania środków.
 19. Oferenci, którzy otrzymali dotację w otwartym konkursie ofert podlegają kontroli, m.in. kontrolowany będzie zakres realizacji zadania, masowość zadania (ilości uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem oferentów, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów podczas rozstrzygnięcia konkursu.
 20. Decyzję o wyborze oferentów oraz ostatecznym zakresie przeprowadzenia kontroli podejmuje Zarząd Powiatu Lęborskiego.

 

 

§ 6

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  Otwartego Konkursu Ofert

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących

zadania pożytku publicznego w zakresie kultury,  sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem

wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w 2020 roku.

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW WYBORU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA.

 

Zadanie: Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego.

 

Termin realizacji zadania- marzec-grudzień 2020 r.

Wsparcie finansowe- do 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Całkowita kwota wsparcia finansowego wynosi  26.000 zł.

 

 1. Warunki niezbędne, jakie powinna spełniać oferta:
  1. ofertę należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U.
   z 2018 r., poz. 2057),
  2. kompletność, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to jest:
  3. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  4. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  5. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  6. informacja o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie,  którego dotyczy zadanie publiczne,
  7. informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  8. deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
  9. rzetelność podanych danych w ofercie oraz spełnienie zasad uczciwej konkurencji,
  10. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o randze artystycznej – festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli realizowanych na terenie powiatu lęborskiego,
  11. realizacja i wspieranie działań w sferze edukacji kulturalnej społeczeństwa
   i promocji dziedzictwa kulturowego Powiatu Lęborskiego,
  12. wspieranie inicjatyw kulturalnych służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu lęborskiego i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
  13. powinna zawierać propozycję różnorodnych form upowszechniania tradycji
   i kultury wśród społeczności powiatu lęborskiego,
  14. powinna wspierać działalność kulturotwórczą i edukację kulturalną oraz promować ideę solidarności społecznej i różnorodność kulturową, a także promować artystów,
  15. otwartość zadania – skierowanie oferty do mieszkańców powiatu lęborskiego,
  16. przedstawienie propozycji zadania do realizacji o charakterze ponadgminnym. Oferty z propozycją zadań gminnych nie podlegają dofinansowaniu.

 

 

 

 

 1. Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania :
  1. minimum 20 %  kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Powiatu Lęborskiego, w tym minimum 10%
   w formie wkładu finansowego,
  2. oferent zorganizuje różnorodne  spotkania, prelekcje, pokazy, imprezy kulturalne, wydarzenia ponadgminne mające na celu zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych oraz kultury polskiej,
  3. oferent upowszechni wśród społeczności powiatu lęborskiego obyczaje, tradycje
   i twórczość wspólnot narodowych, etnicznych i regionalnych, tj. ukraińskiej, niemieckiej, kaszubskiej oraz tradycji polskich,
  4. oferent ustali miejsce i czas spotkań, imprez kulturalnych lub wydarzeń
   z udziałem zaproszonych gości i społeczności lokalnej,
  5. oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska oraz elementy historyczne
   i kulturotwórcze narodu polskiego, w kontekście  dziejów społeczności powiatu lęborskiego,
  6. uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania o charakterze ponadgminnym, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie,
  7. oferent przedstawi propozycję zadań mających na celu ochronę dóbr kultury, miejsc pamięci, zapomnianych nekropolie itp.
 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej, której wzór stanowi załączniki nr 1 do specyfikacji.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert Komisja sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert niespełniających wymogów formalnych.
 4. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne dokonuje ich oceny pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o:
  1. Prawidłowość kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - od 0 pkt do 21 pkt,
  2. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne - od 0 pkt do 7 pkt,
  3. Planowany przez oferenta procentowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego w stosunku do wartości oferty – od 0 pkt do 5 pkt,
  4. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
   3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - od 0 pkt do 7 pkt,
  5. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych z budżetu Powiatu Lęborskiego, w tym dotychczasowe osiągnięcia Oferenta w realizacji zadań statutowych lub zleconych przez samorząd, współpraca z innymi podmiotami i instytucjami publicznymi- od 0 pkt do 2 pkt,
 6. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferent w ramach Otwartego Konkursu Ofert wynosi  42.
 7. Powiat Lęborski nie udziela dotacji na zakup środka trwałego do realizacji zadania, którego koszt jednostkowy przekracza 250 zł brutto. Definicja środka trwałego w rozumieniu otwartego konkursu ofert rozumiana jest jako: środek trwały zakupiony do realizacji zadania publicznego, który charakteryzuje się długim czasem użytkowania (powyżej 1 roku), postacią rzeczową oraz jest zdatny do użytku i używany w okresie realizacji zadania i później przez społeczność Powiatu Lęborskiego.
 8. Ostateczną decyzję o wysokości przyznania kwot na realizację zadań publicznych podejmuje Zarząd Powiatu Lęborskiego.
 9. W przypadku, gdy  suma współfinansowania zgłoszonych ofert  przekracza wysokość  środków  przeznaczonych  na wsparcie zadania organizator konkursu  zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia  wielkości współfinansowania stosownie do posiadanych środków.
 10. W przypadku zaistnienia  konieczności  zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani z ofertą.
 11. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana będzie za najkorzystniejszą.
 12. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty pozostaną niewykorzystane środki zarezerwowane na realizację zadania, zleceniodawca może wybrać następną
  w kolejności liczby uzyskanych punktów ofertę.
 13. Otrzymanie podczas oceny merytorycznej oferty nie więcej niż 4 pkt za „prawidłowość kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania” może spowodować, że oferta nie uzyska dofinansowania zadania.
 14. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo, o ile okaże się, że wszystkie złożone oferty spełniają określone w specyfikacji wymogi, podziału kwoty dotacji w taki sposób, by współfinansowanie otrzymały oferty, które otrzymały powyżej 10 punktów,
  o ile oferent zaakceptuje zaproponowaną kwotę.
 15. W przypadku propozycji zmniejszenia kwoty dotacji przez Powiat Lęborski oferent ma prawo negocjować zmniejszenie wielkości oferowanego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji oraz wkładu własnego przedstawiony przy rozpatrywaniu oferty nie może ulec zmniejszeniu.
 16. Podmiot w okresie realizacji zadania, zobowiązany jest do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Lęborski.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama