Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór wniosków w Programie Kultura EOG: Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Reklama
Nabór od 31.12.2019 do 30.03.2020 16:00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 3,706 mln EUR
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 500 tys. EUR
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu "Kultura" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,  zdecydowało  o wydłużeniu naborów wniosków w ramach obu działań, tj.:

Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym 

Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki  

do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00. 

Reszta warunków konkursu pozostaje bez zmian.

I. Podstawa prawna

 1. Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 między Rzeczypospolita Polską a Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii
 2. Umowa ws Programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego ustanowionego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
 3. Porozumienie (pomiędzy Operatorem Programu a Krajowym Punktem Kontaktowym) ws realizacji Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

II. Cel programu i cel działania

 1. Celem Programu Kultura jest: społeczno - gospodarczy rozwój wzmocniony poprzez współpracę kulturalną, przedsiębiorczość w dziedzinie kultury i poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania realizowane w ramach Programu powinny prowadzić do poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwiększenia dostępu do sztuki i kultury oraz wzrostu wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Ważnym celem Programu jest także wzmocnienie stosunków dwustronnych oraz poprawa współpracy pomiędzy Polską i Państwami Darczyńcami Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.
 2. Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak również w innych wpisujących się w cele programu.
 3. Z programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek.
 4. Każdy projekt realizowany w ramach ww. dziedzin kultury i sztuki, musi również odnosić się do przedsiębiorczości w kulturze lub rozwoju publiczności lub włączania mniejszości etnicznych i narodowych (konieczne jest odniesienie się do co najmniej jednego z tych aspektów).
 5. Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W efekcie projekty powinny przyczyniać się do tworzenia nowych koprodukcji. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym.

III. Obszary tematyczne objęte wsparciem [1]

 1. muzyka i sztuki sceniczne;
 2. sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe);
 3. dziedzictwo kulturowe;
 4. sektor kreatywny;
 5. literatura i krytyka sztuki;
 6. archiwa;
 7. edukacja kulturalna i artystyczna;
 8. inne wpisujące się w cele programu.

Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów tematycznych.

IV. Rodzaje projektów

 1. organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 2. wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 3. wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
 4. współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
 5. współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym;
 6. wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
 7. inne, zgodne z celami programu

Wyżej wymienione działania stanowią przykładowe typy i inne projekty wpisujące się w cele Działania mogą być realizowane.

V. Aspekty horyzontalne

Każdy projekt musi obejmować działania wspierające co najmniej jeden z następujących aspektów:

 • przedsiębiorczość kulturalna

Projekty powinny przyczyniać się do poprawy zdolności zarządzania instytucjami kultury, a także do wzmocnienia kompetencji pracowników sektora kultury, w celu ułatwienia ich funkcjonowania w środowisku rynkowym. Ich efektem powinno być wzmocnienie umiejętności wykorzystywania nowatorskich pomysłów w celu generowania korzyści na rynku oraz stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorczości w danej organizacji.

 • rozwój publiczności

Projekty powinny przyczyniać się do wzrostu zainteresowania, uczestnictwa i kompetencji kulturowych publiczności poprzez wykorzystanie nowych lub innowacyjnych metod i narzędzi oraz dotarcie do nowych grup lub grup, które rzadko uczestniczą w życiu kulturalnym. Efektem realizowanych projektów powinno być również zwiększenie wiedzy o potrzebach widowni i stworzenie strategii rozwoju publiczności .

 • włączanie mniejszości etnicznych i narodowych

Projekty powinny promować włączenie mniejszości etnicznych i narodowych w wydarzenia kulturalne. Efektem realizowanych projektów powinny być wydarzenia artystyczne dla mniejszości etnicznych i narodowych.

Ponadto, każdy projekt musi być zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn. Standardy dostępności zostały opisane w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

VI. Rodzaje wnioskodawców

 1. Wnioskodawcą jest instytucja zarejestrowana na terytorium Polski. Jest on odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego realizację.
 2. Kwalifikujący się wnioskodawcy to:
 3. publiczne instytucje kultury;
 4. archiwa państwowe;
 5. szkoły i uczelnie artystyczne;
 6. kościoły i związki wyznaniowe;
 7. organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [2];
 8. jednostki samorządu terytorialnego;
 9. przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym [3] i [4].

VII. Partnerstwo

 1. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.
 2. nie czerpie zysków z udziału w projekcie;

Partnerem może być osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w Państwach Darczyńcach, a także każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacja pozarządowa, ustanowiony jako podmiot prawa w Państwach Darczyńców, których główna działalność dotyczy sektora kultury lub sektora kreatywnego, w szczególności:

 • instytucje kultury, jak np.: domy kultury, muzea, teatry, galerie, sale artystyczne, biblioteki, archiwa, zespoły/orkiestry;
 • artyści reprezentujący między innymi takie dziedziny sztuki jak: sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, cyrk, lalkarstwo, sztukę uliczną, literaturę oraz krytycy sztuki;
 • przedsiębiorcy sektora kultury, w tym między innymi osoby lub podmioty działające w sektorze kultury/sektorze kreatywnym (np. zarządzanie, festiwale, fotografia, architektura, moda i design);
 • instytucje zaangażowane w działania edukacyjne i przedsięwzięcia badawcze o wymiarze kulturowym, w tym indywidualni eksperci w tych dziedzinach;
 • szkoły i ośrodki młodzieżowe o wymiarze kulturowym;
 • gminy i regiony;
 • sieci podmiotów sektora kultury i sektora kreatywnego;
 • nie czerpie zysków z udziału w projekcie;
 • należy do poniższej grupy podmiotów:
 • publiczne instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • szkoły i uczelnie artystyczne;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [5];
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym [6] i [7].

Udział w projekcie partnera z Polski również musi zostać potwierdzony listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

VIII. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Programu przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego naboru wniosków w trybie konkursowym wynosi: 3 705 882 EUR, tj. 15 996 810 PLN [8] przy wykorzystaniu kursu 1 EURO = 4,3166 PLN. Do obliczenia kwoty w PLN wykorzystano średnią arytmetyczną miesięcznych kursów księgowych wymiany euro Komisji Europejskiej w okresie od maja do października 2019 roku.

Dofinansowanie zostanie przyznane w EURO, jednak środki wypłacane będą w PLN wg. kursu księgowego wymiany euro Komisji Europejskiej dla miesiąca, w którym zostanie dokonana wypłata tychże środków.

WAŻNE: Wnioskodawca/Beneficjent musi zapewnić płynność finansową podczas realizacji projektu, jak również jest zobowiązany do pokrycia z własnych środków wydatków związanych z:

 • wzrostem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu związanych z niedoszacowaniem budżetu projektu;
 • wzrostem cen;
 • stratami wynikającymi z różnic kursowych

IX. Poziom dofinansowania projektów

 1. Poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu (z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej – załącznik nr 10) [9].
 2. Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu (z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej – załącznik nr. 10).

W przypadku organizacji pozarządowych 50% wkładu własnego może mieć formę wkładu niepieniężnego (wolontariat) [10]

X. Długość realizacji projektów

Maksymalny okres trwania projektu to 24 miesiące, liczony od daty decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektu. Jednocześnie projekt musi zostać zakończony do 30 kwietnia 2024 r.

XI. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu

 1. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000 euro.
 2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 euro.

XII. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane

 1. W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” kwalifikowane są wydatki, które zostały wskazane przez Beneficjenta i/lub Partnera projektu jako wydatki związane z wdrażaniem projektu, takie jak:

a) Koszty działań merytorycznych projektu:

 • Koszty materiałów i usług związanych z organizacją i obsługą wydarzeń w ramach projektu;
 • Koszty publikacji, studiów i analiz;
 • Koszty wynagrodzeń artystów i specjalistów zaangażowanych w realizację projektu, zawierające faktyczne pensje, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia;
 • Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących w projekcie;
 • Opłaty licencyjne;
 • Koszt sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji działań merytorycznych projektu (koszt zakupu nowego sprzętu i wyposażenia jest kosztem kwalifikowanym jedynie w uzasadnionych przypadkach i jedynie w odniesieniu do sprzętu, który nie jest zaksięgowany jako środek trwały);

b) Koszty zarządzania (Koszty zarządzania projektu nie mogą przekroczyć wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu ):

 • Koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zawierające faktyczne pensje, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia;
 • Koszty materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia projektu;
 • Opłaty finansowe (opłaty notarialne, opłaty bankowe za otwarcie rachunku i administrowanie kontem);
 • Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych lub koszty czynszu za pomieszczenia i biura wydzielone do projektu;
 • Koszty energii, gazu, wody, korzystania z telefonów i podłączenia do internetu.

c) Koszty informacji i promocji

d) Koszty pośrednie - to wszystkie kwalifikowane koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako poniesione bezpośrednio w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu. Nie mogą one obejmować żadnych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych. Pośrednie koszty projektu reprezentują proporcjonalną część kosztów ogólnych beneficjenta lub partnera projektu

W przypadku uwzględnienia w budżecie projektu jakichkolwiek kosztów pośrednich, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia sposobu ich kalkulacji zgodnie z art. 8.5 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

 1. amortyzacja i zakup środków trwałych, w tym zakup instrumentów muzycznych;
 2. nagrody, stypendia, kary;
 3. straty spowodowane różnicami kursowymi;
 4. koszty pokryte z innych źródeł;
 5. opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z wyjątkiem kosztów związanych z rachunkami wymaganymi przez KMF, Krajowy Punkt Kontaktowy lub obowiązujące prawo oraz koszty usług finansowych nałożonych przez umowę finansową w sprawie projektu;
 6. podatek VAT, gdy przepisy prawa pozwalają na jego choćby częściowe odzyskanie.

Początkowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie to data podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. projektu. Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza okres 24 miesięcy od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu lub dzień 30 kwietnia 2024 r., w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi jako pierwszy.

XIII. Ocena projektów

1) Ocena projektów jest realizowana zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

2) Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z:

a) etapu oceny formalnej (w oparciu o warunki formalne: administracyjne i kwalifikowalności)

b) etapu oceny merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie www.eogkultura.mkidn.gov.pl).

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).

Wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 1. wypełniają wniosek w Generatorze wniosków, a następnie przesyłają go poprzez system EBOI (każdy wniosek zostanie opatrzony indywidualnym numerem nadanym przez system EBOI);
 2. wysyłają do Operatora Programu wszystkie wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej (wraz z informacją o numerze wniosku z sytemu EBOI, którego te załączniki dotyczą na adres skrytki na ePUAP Operatora Programu: /5ij310qjlu/SkrytkaESP.

Wszystkie załączniki w postaci elektronicznej muszą być podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wnioskodawcy nieużywający kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • wypełniają wniosek w Generatorze wniosków, przesyłają go poprzez system EBOI, a następnie drukują automatycznie wypełniony formularz „Potwierdzenia złożenia wniosku”. Prawidłowy wydruk „Potwierdzenia” powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem nadanym przez EBOI;
 • wysyłają do Operatora Programu wydruk Potwierdzenia złożenia wniosku i wszystkie wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD na adres Operatora Programu (tj. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy i Spraw Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa).

Jako materiał pomocniczy zawierający wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI udostępniamy szczegółową Instrukcję Krok po kroku od założenia kona do złożenia i wysłania wniosku. Instrukcja ta, na przykładzie wniosków składanych do Programów MKiDN, ułatwi założenie konta, wypełnienie i wysłanie wniosku o dofinansowanie (do wniosków składanych w ramach Programu Kultura nie mają zastosowania rozdziały dotyczące złożenia odwołania).

koszt zakupu ziemi i nieruchomości;

W ramach Programu niekwalifikowane są:

jego udział w projekcie jest uzasadniony;

Dodatkowo możliwy jest udział w projekcie partnera z Polski, który musi spełniać następującej warunki:

organizacje parasolowe sektora kultury i artystów; podmiotów zarządzających dziedzictwem kulturowym,

jego udział w projekcie jest uzasadniony;

Partner projektu z Państw-Darczyńców uczestniczący w realizacji projektu musi spełniać następujące warunki:

Reklama