Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Opis naboru:

Informacja o zlecaniu realizacji zadań samorządu miasta Ełku z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2019

 1. Zlecenie realizacji zadania może nastąpić zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Jeden oferent może ubiegać się jednorazowo o dotację do 10 000 zł.

 3. W trybie pozakonkursowym jeden oferent może otrzymać w sumie do 20 000 zł w jednym roku kalendarzowym.

 4. Oferowane zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni kalendarzowych.

 5. Terminy realizacji zadań: w ramach czasowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., przy czym przy planowaniu terminu realizacji zadania powinno się uwzględniać okres 14 dni od terminu złożenia w Urzędzie "Potwierdzenia złożenia oferty" do daty początkowej oferowanego zadania.

 6. Termin składania ofert: od daty ogłoszenia oraz nie dłużej jednak niż do 4 grudnia 2020 r. do godz.: 23.59 lub wcześniej w przypadku wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań w tym trybie.

 7. Ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, najpóźniej w terminie trzech dni kalendarzowych, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk – liczy się data wpływu "potwierdzenia złożenia oferty".

 8. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

 9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

 1.  

Oferta została złożona w serwisie Witkac.pl

 1.  

Czy dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej został złożony zgodnie z terminami konkursu w Urzędzie (liczy się data wpływu dokumentu do Urzędu)?

 1.  

Oferta została złożona przez upranionego oferenta.

 1.  

Oferent nie przekroczył maksymalnego rocznego limitu środków w trybie pozakonkursowym

 1.  

Czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby? (możliwość poprawy)

 1.  

Czy oferta zawiera wymagane załączniki? (mozliwość poprawy)

 

 1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych mozliwych do poprawy do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.

 2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.

 3. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.

 4. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę.

 5. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do Prezydenta Ełku, który ocenia celowość realizacji oferowanego zadania i rozpatruje zgłoszone uwagi.

 6. Termin oceny formalnej i merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny Prezydenta: do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

 7. Wymagane załączniki do składanej oferty: wypis z rejestru/ewidencji, jeżeli oferent nie jest zarejestrowany w KRS.

 8. Konsultacji oraz informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 61 85. 86, 87, ul. Małeckich 3, lok. Nr 10 (I piętro), 19-300 Ełk, e-mail: bop@um.elk.pl.

 9. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

Źródło: Urząd Miasta Ełku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama