Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla...

Reklama
Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin
Nabór od 13.12.2019 do 03.01.2020 14:30
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 49,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 49,5 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin..

1. Wspierane będą zadania polegające przede wszystkim na:

1) diagnozowaniu dzieci i młodzieży z dysfunkcjami zachowania oraz eksperymentującymi
ze środkami psychoaktywnymi,

2) kwalifikowaniu zgłaszających się osób do odpowiednich oddziaływań terapeutycznych lub grup wsparcia,

3) prowadzeniu działań psychologicznych i terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) dla dzieci, młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin,

4) udzielaniu porad specjalistycznych dla osób pracujących z rodziną m.in. kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,

5) udzielaniu porad i konsultacji wychowawczych dla rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży przejawiających dysfunkcje w zachowaniu lub eksperymentujących
z substancjami, psychoaktywnymi,

6) bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie za profilaktyki, leczenia oraz resocjalizacji.

 

2. Warunki realizacji zadania.

 

1)W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane:

a) koszty wynagrodzenia terapeutów, psychologów i innych osób realizujących program,

b) koszty opłat za media, materiały i usługi niezbędne do realizacji zadania,

c) koszty ubezpieczenia uczestników,

d) koszty realizacji programu m.in. wynagrodzenie księgowej, koordynatora projektu,

e) poczęstunek dla uczestników zajęć.

2) Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama