Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na zadanie -Zapewnienie całodobowego schronienia, opieki wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadanie -Zapewnienie całodobowego schronienia, opieki wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci)
Nabór od 13.12.2019 do 03.01.2020 14:30
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 85,066 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 85,066 tys. PLN
Dorośli, Dzieci
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadanie -Zapewnienie całodobowego schronienia, opieki wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci).

1. Zadanie powinno polegać na:

1) zapewnieniu całodobowego miejsca pobytu na terenie Miasta Słupska dla osób dorosłych oraz dzieci, uwzględniających sytuację rodzinną osób przebywających w placówce,

2) zapewnieniu całodobowego wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku,

3) zapewnieniu możliwości korzystania z ogólnodostępnej kuchni,

4) zapewnieniu możliwości korzystania z sanitariatu oraz stałego dostępu do ciepłej i zimnej wody,

5) zapewnieniu pomieszczenia do prania i suszenia,

6) zapewnieniu miejsca do odrabiania lekcji oraz pomieszczenia do zabaw dla dzieci,

7) zapewnieniu podstawowych środków czystości, środków higieny osobistej oraz leków,

8) pomocy w formie zapewnienia odzieży, obuwia do czasu przyznania niezbędnych świadczeń z pomocy społecznej,

9) pomocy w dotarciu do placówek świadczących usługi medyczne,

10) udzielaniu osobom doświadczającym przemocy w rodzinie informacji na temat

możliwości uzyskania wsparcia w placówkach pomocowych na terenie miasta Słupska,

11) bieżącej współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku, Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA” w Słupsku, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,

12) prowadzeniu dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań, w szczególności indywidualnych akt osoby/rodziny korzystającej z pomocy, zawierających podstawę skierowania do placówki oraz informacje o udzielonej pomocy.

 

Z dotacji pokrywany będzie pobyt osób przyjętych do placówki wyłącznie na podstawie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Praca z osobą/rodziną korzystającą z całodobowego schronienia winna być realizowana przy współpracy z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

 

 

 

2. Warunki realizacji zadania.

  1. W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane koszty związane z:

    1) zakupem wyżywienia, odzieży, obuwia oraz wszelkich produktów, materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu,

    2) utrzymaniem i wyposażeniem obiektu, w tym niezbędnych napraw,

    3) wynagrodzeniem osób realizujących zadanie, w tym prowadzenie księgowości oraz koordynacji projektu,

  2. W zakresie administracyjnym, Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Prezydentowi Miasta Słupska do akceptacji, Regulamin korzystania z placówki przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedmiotowym Regulaminie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego projektu do akceptacji Prezydenta Miasta Słupska – w terminie zachowującym aktualność regulaminu placówki.

  3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama