Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 13.12.2019 do 08.01.2020 16:00
Dzielnica Wilanów
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wilanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Szkolenie stacjonarne i współzawodnictwo sportowe dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, którego adresatami będą dorośli oraz dzieci i młodzież, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę w dyscyplinach sportowych objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, określonego regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki na dany rok kalendarzowy.

W zakres zadania mogą wchodzić:

- prowadzenie szkolenia stacjonarnego,

- udział we współzawodnictwie sportowym,

- organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców w Dzielnicy Wilanów.

 

Ogólne warunki realizacji zadania:

Całoroczne, systematyczne, stacjonarne szkolenie sportowe (z wyłączeniem okresu ferii letnich), udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców,

Szkolenie odbywa się minimum 2 razy w tygodniu po 1,5 godzinie lub 3 raz w tygodniu po godzinie dla dzieci w wieku szkolnym oraz minimum raz w tygodniu po 1 godzinie dla dzieci w wieku przedszkolnym,

Grupa szkoleniowa składa się z min. 10 osób,

W ofercie należy zawrzeć dokładne informacje dotyczące miejsca prowadzenia szkolenia, grupy adresatów zadania, czasu trwania szkolenia z podziałem na tygodnie, grupy szkoleniowe, częstotliwość prowadzenia jednostek treningowych oraz informacja dotycząca kwalifikacji kadry szkoleniowej,

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczącą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację,

Każdy uczestnik szkolenia objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania dodatkowego ubezpieczenie NNW oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu (tylko w przypadku dzieci i młodzieży).

W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 3, dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objętą dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji zadania:

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

Szkolenie stacjonarne/ zajęcia podnoszące sprawność fizyczną:

- wynagrodzenie osób szkolących i obsługi technicznej (z wyłączeniem koordynatorów),

- wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach),

- zakupu potrzebnego sprzętu sportowego (do 3 500 zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu, koszt transportu/przesyłki nie jest kosztem kwalifikowalnym

- wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia,

- zakup osobistego sprzętu sportowego,

- badania lekarskie, badania wydolnościowe,

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

Udział we współzawodnictwie:

- przejazd, transport,

- zakwaterowanie, wyżywienie, woda,

- zakup środków opatrunkowych

- opłaty startowe, wpisowe,

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

W dyscyplinach dla których powadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

Ponadto inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – po uznaniu celowości przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Koszty obsługi zadania publicznego:

- obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa - koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawę) – koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenie (załącznik nr 3) kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt IV ust. 9 – Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego, pkt 2.2 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania): okres szkolenia objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku, gdy całość pobieranych opłat nie zostanie przeznaczona na realizację zadania, oferta staje się niewiarygodna i dotacja nie zostanie przyznana.

Prowadzący szkolenie zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dziennika zajęć, zawierającego listę uczestników, frekwencję, zapis treści zajęć, będzie wymagany przy kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy, dzienniki zatwierdzone przez Zleceniobiorcę (klub prowadzący szkolenie), powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

Wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanych ofert:

Komisja ds. opiniowania ofert na liczy dotacje wg wzoru: liczba tygodni szkolenia objętego dofinansowaniem x liczba treningów tygodniowo x wskaźnik dofinansowania x liczba zawodników. Wskaźniki według których zostaną naliczone dotacje są dostępne na stronie internetowej www.wilanow.pl.

W przypadku:

- gdy łączna kwota wyliczona według wskaźników, przeznaczona na szkolenie stacjonarne i współzawodnictwo sportowe przekroczy 180 000 zł naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,

- gdy łączna kwota wyliczona według wskaźników, będzie mniejsza niż 180 000 zł dopuszcza procentowe zwiększenie kwoty – z uwzględnieniem wnioskowanej dotacji,

- gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,

- gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenie będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona wg wskaźnika naliczenia,

- dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych, dotacja, która zostanie naliczona według wskaźników, może zostać zwiększona do 20%.

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany dostarczyć jest imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany ma dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór zostanie udostępniony przez pracownika Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów).

Wymagane jest, aby wnioskodawca prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową na terenie m.st. Warszawy minimum 2 lata.

Uwagi:

- na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,

- w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursów, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama