Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Rozwój kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 30.12.2019 23:59
Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Informacji udziela Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: pod numerami telefonów: 89 521 69 30 (sekretariat), 89 521 69 oraz 89 521 69 37.
Łączny budżet 1,7 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Ponad 1,7 mln zł zostanie przeznaczonych na rozwój sportu w regionie w otwartym konkursie ofert na realizację niektórych zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Finansowe wsparcie może być przeznaczone na:

1) wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;
2) przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
3) wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych;
4) wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Muszą być zrealizowane w 2020 roku, zakończone nie później niż do 31 grudnia.

Wnioski przyjmowane są do 30 grudnia 2019 roku, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi do 28 lutego 2020 roku. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach w zakresie poszczególnych zadań konkursowych.

Oferty na realizację poszczególnych zadań konkursowych wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z informacją podaną w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020. Oferty można przesyłać również za pomocą poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

Departament Sportu

Ostateczny termin składania ofert konkursowych to: 30 grudnia 2019 r. O zachowaniu terminu składania ofert konkursowych decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub data stempla pocztowego.

Reklama