Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Punkt informacyjny dla obcokrajowców

Reklama
Nabór od 10.12.2019 do 02.01.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa
Łączny budżet 270 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Cudzoziemcy
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania 270 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 1 lutego – 31 grudnia 2020

Miejsce realizacji zadania: Lokal wskazany przez organizację, biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Miasta Krakowa. Organizacja oświadcza w ofercie, że posiada tytuł prawny do ww. lokalu na okres realizacji zadania.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania 250 000 złotych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Cel zadania:

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'':

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21638%26typ%3Du

Punkt Informacyjny z poradami w językach obcych powinien realizować następujące cele:

 1. zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście np. w następujących obszarach:
 • dostęp do edukacji;
 • dostęp do służby zdrowia;
 • dostęp do kultury;
 • uzyskanie prawa jazdy;
 • pomoc społeczna oraz korzystanie z świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kraków;
 • pomoc ofiarom dyskryminacji lub przemocy;
 • wynajmem mieszkań oraz zasady wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
 • rynek pracy i zatrudnienie;
 • kursy bezpłatne oraz komercyjne dla cudzoziemców na terenie Krakowa;
 • załatwianie formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę.

2. wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami Krakowa np. poprzez:

 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie;
 • popularyzowanie wiedzy na temat eventów i wydarzeń kulturalno – oświatowych;
 • pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji.

3. wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:

 • uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców;
 • obsługa dyżurnego telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów;
 • stały kontakt z Referatem Wielokulturowości i Projektów Społecznych w zakresie opracowywania treści (na adres: otwarty@um.krakow.pl) do publikacji bieżących informacji i ofercie i działalności Punktu Informacyjnego w miejskim portalu „Otwarty Kraków”

4. obsługa w Punkcie Informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim. Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu prowadzenia Punktu Informacyjnego, z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

Punkt Informacyjny powinien być otwarty co najmniej 4 dni w tygodniu i przynajmniej 5 godzin dziennie, dodatkowo co najmniej 1 dyżur w miesiącu powinien odbywać się w weekend (sobota i niedziela).

Beneficjentami niniejszego zadania publicznego powinni być cudzoziemcy oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych mieszkający na terenie Gminy Kraków oraz osoby ich reprezentujące.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28.03.2019 oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - gwa.nawikus.krakow.pl/ lub nawikus.krakow.pl *oraz* w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 2 stycznia 2020 roku o godz.15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Krakówpok. nr 2 w referacie Wielokulturowości i Projektów Społecznych, parter, segment B – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama