Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta

Reklama
Nabór od 27.11.2019 do 20.12.2019 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 1,8 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. PLN
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł (rodzaj) zadania publicznego: Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta.

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 1 800 000 zł.

Termin realizacji zadania: 01.01.-31.12.2020 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego 3 233 000 zł, w roku 2018 1 765 900 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” obejmuje zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trakcie 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków w następujących dziedzinach (zadaniach):

1) Projekt wzbogacający ofertę kulturalną miasta

Projekt realizowany m.in. w zakresie muzyki, w tym w zakresie oddolnych ruchów muzycznych: chórów i orkiestr amatorskich i półprofesjonalnych, teatru, literatury, filmu, sztuk plastycznych, intermediów, projektów interdyscyplinarnym, kultury cyfrowej, edukacji kulturowej, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, dziedzictwa niematerialnego Krakowa (folklor i tradycja), designu, mody, w szczególności w celu: organizowania wydarzeń kulturalnych poza historycznym centrum Krakowa, organizowania wydarzeń pod hasłem „Kraków miastem Stanisława Wyspiańskiego”, organizacji rezydencji artystycznych, przygotowań do roku Lemowskiego, prezentacji twórczości i dorobku laureatów Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

2) Festiwal poświęcony pamięci wybitnego krakowskiego muzyka

Festiwal, do dnia złożenia oferty, realizowany przez co najmniej dwie edycje. W skład wydarzenia powinny wchodzić: koncert galowy z udziałem gwiazd sceny muzycznej, bezpłatny koncert plenerowy oraz koncert inspirowany twórczością swego patrona.

  1. Maksymalna wnioskowana dotacja w poszczególnych zadaniach nie może przekroczyć kwoty:

    1) Projekt wzbogacający ofertę kulturalną miasta – 150 000 zł

    2) Festiwal poświęcony pamięci wybitnego krakowskiego muzyka – 500 000 zł

  2. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

4. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, natomiast dopuszczalna jest realizacja części zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków z finansowego wkładu własnego Oferenta.

5. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

  1. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania (uwaga: system NAWIKUS nie weryfikuje tego warunku, proszę uważnie sprawdzić kwoty).

7. Zadanie winno być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

8. Przy ocenie merytorycznej oferty brane będą pod uwagę: obecność elementów edukacji kulturowej, promocja różnorodności i dialogu międzykulturowego, współpraca sieciowa (współpraca zamiast konkurencji - projekty sieciowe uwzględniające zaangażowanie od 3 do 5 partnerów).

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały NR XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku” poprzez: wyeliminowanie z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków oraz słomek z plastiku i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami oraz w miarę możliwości do:

1) zaprzestanie kupowania wody w plastikowych butelkach i promowanie spożywania wody z kranu,

2) korzystanie z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych, ani styropianowych pojemnikach, tylko w opakowaniach wielokrotnego użytku,

3) wykorzystanie w promocji gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu z dążeniem do rezygnacji z gadżetów plastikowych oraz rozważenie wykorzystywania wręczania gadżetów do okazji promowania ekologicznego trybu życia poprzez wręczanie bawełnianych toreb, czy kubków termicznych wielokrotnego użytku,

4) zrezygnowanie z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek,

5) przeprowadzenie przeglądu wszystkich dostawców świadczących usługi na rzecz Zleceniobiorcy oraz, w miarę możliwości, wybranie tych, którzy stosują dla swoich produktów inne opakowania niż plastikowe,

6) zastąpienie papieru w drukarkach Zleceniobiorcy papierem makulaturowym,

7) unikania w miarę możliwości wykorzystywania folii do pakowania przesyłek,

8) korzystania z ekologicznych rozwiązań do pakowania przedmiotów, takich jak „skropak”,

9) ustawienie w miejscu realizacji zadania/w siedzibie Zleceniobiorcy koszy umożliwiających segregację śmieci z podziałem na frakcje z odpowiednimi oznaczeniami.

10. Zgodnie z priorytetem I: Wzmacnianie ekosystemu kultury w mieście I.6 Rozwijanie i doskonalenie systemu zarzadzania kulturą w mieście, I.6.1 Diagnozowanie stanu kultury w mieście Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, Zleceniobiorca w celu prowadzenia badania wpływu zlecanych zadań przez Gminę Miejska Kraków na rynek kultury w Krakowie, zobowiązuje się do zawarcia w sprawozdaniu danych statystycznych dotyczących odbiorców (udokumentowana liczba uczestników, wiek na podstawie badania ankietowego: 0-13, 14-18, 19-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+), ilości zatrudnionych przy projekcie osób oraz formie zatrudnienia (umowa o pracę/zlecenie/dzieło), informacji na temat ilości zaangażowanych artystów, ich płci, oraz informacji czy są: zawodowo związani z Krakowem/Małopolską i Śląskiem/ z Polską/niezwiązani zawodowo z Polską.

11. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju.

12. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Wkład rzeczowy to: sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Posiadanie wkładu rzeczowego wymaga udokumentowania w formie, np. oświadczenia zarządu, umowy użyczenia, porozumienia partnerskiego, sponsorskiego, umowy o współpracy, umowy darowizny.

13. W przypadku współpracy Oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją lub jednostką Gminy Miejskiej Kraków, informację o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.

14. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

15. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakupy gruntów;

2) działalność gospodarczą;

3) pokrycie kosztów utrzymania biura Oferenta, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania;

4) działalność partii politycznych;

5) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;

6) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

16. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:

1) indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;

2) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;

3) zakup praw autorskich niezbędnych do wykonania zadania;

4) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;

5) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;

6) wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania;

7) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;

8) usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.

17. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Cel realizacji zadania wynika z Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, priorytet I Wzmacnianie ekosystemu kultury w mieście I.4 Utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej w mieście przy nieustającym doskonaleniu jej jakości. I.5 Twórcze zarządzanie i pomnażanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa w tym I.5.2 promocja Krakowa jako miasta Stanisława Wyspiańskiego, I.5.3 Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) Projekt wzbogacający ofertę kulturalną miasta: realizacja projektu kulturalno-artystycznego kulturalnego w zakresie muzyki, w tym w zakresie oddolnych ruchów muzycznych: chórów i orkiestr amatorskich i półprofesjonalnych, teatru, literatury, filmu, sztuk plastycznych, intermediów, projektów interdyscyplinarnym, kultury cyfrowej, edukacji kulturowej, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, dziedzictwa niematerialnego Krakowa (folklor i tradycja), designu, mody, w szczególności w celu: organizowania wydarzeń kulturalnych poza historycznym centrum Krakowa, organizowania wydarzeń pod hasłem „Kraków miastem Stanisława Wyspiańskiego”, organizacji rezydencji artystycznych, przygotowań do roku Lemowskiego, prezentacji twórczości i dorobku laureatów Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

2) Festiwal poświęcony pamięci wybitnego krakowskiego muzyka: realizacja Festiwalu poświęconego pamięci wybitnego krakowskiego muzyka, na który składa się: koncert galowy z udziałem gwiazd sceny muzycznej, bezpłatny koncert plenerowy oraz koncert inspirowany twórczością swego patrona.

Sposób monitorowania: wejściówki/bilety na wydarzenie, listy obecności, materiały promocyjne, prasowe.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

  1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 grudnia 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego pok. nr 21 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta (nazwa konkursu i nazwa zgłaszanego projektu).

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub Miejskich Jednostek Organizacyjnych lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama