Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 11.12.2019 do 02.01.2020 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat na start.

Prezydent Miasta Lublin

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2019.688 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Cel konkursu:

Wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz stworzenia możliwie najlepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego oraz promowania różnorodności w wolontariacie poprzez zbudowanie stałej grupy wolontariuszy chętnych do pomocy przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie miasta Lublin, a także integracji środowiska sportowego z mieszkańcami Lublina. Realizacja zadania zgłoszonego przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie działań na rzecz rozwoju wolontariatu sportowego.

Tytuł zadania publicznego:

Wolontariat na start.

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 120.000 zł

 2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w zależności od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Miasta.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2019.688 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2019.869),

 3. Uchwały Nr 1268/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

 4. Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

 5. Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. W konkursie oferty mogą składać:

   1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

   2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

   3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

   4. spółdzielnie socjalne;

   5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. 2019.1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 2. Forma realizacji zadania: powierzenie.

 3. łożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

 4. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

 5. Wypełnienie części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.

 6. Do oferty należy dołączyć również (w wersji papierowej):

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

 2. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oferent jest spółką handlową,

 3. oświadczenie - informacja o postępowaniu egzekucyjnym (wzór dostępny na stronie sport.lublin.eu (zakładka: konkursy>materiały do pobrania).

 1. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 2. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2019.1000). Opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).

 3. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

 4. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

 6. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 7. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.

 8. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.

 9. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie.

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 13 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 2. Warunkiem realizacji zadania jest:

   1. prowadzenie Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, w tym bazy wolontariuszy,

   2. prowadzenie rekrutacji wolontariuszy,

   3. przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat idei wolontariatu sportowego oraz korzyści wynikających z tej formy aktywności,

   4. współdziałanie w przygotowaniu grupy wolontariuszy do pracy podczas Drużynowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w 2020 roku, oraz innych zawodów rangi mistrzowskiej organizowanych w Lublinie,

   5. organizacja minimum 20 szkoleń (w grupach min. 10 osobowych, w sumie dla min. 200 osób) przygotowujących do pracy wolontariusza sportowego, w tym z podstaw bezpieczeństwa, współpracy w grupie, udzielania pierwszej pomocy itp.,

   6. organizacja szkolenia dla liderów w zakresie zarządzania pracą grupową,

   7. przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy z zakresu przygotowania do sędziowania,

   8. organizacja dodatkowych szkoleń dla najaktywniejszych wolontariuszy,

   9. przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem Internetu oraz bezpośrednich spotkań organizowanych w szkołach oraz szkołach wyższych działających na terenie Lublina oraz wśród osób w wieku 60+,

   10. organizacja w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach wyższych mających siedzibę na terenie miasta Lublin min. 20 spotkań dotyczących wolontariatu sportowego (łącznie min. 1000 uczestników spotkań),

   11. organizacja spotkań z minimum 10 sportowcami łącznie dla minimum 500 osób poświęconych wzajemnej wymianie doświadczeń,

   12. aktywny udział wolontariuszy w minimum 70 wydarzeniach sportowych realizowanych na terenie Lublina,

   13. zorganizowanie zajęć praktycznych przed każda imprezą sportową, mających na celu przygotowanie do pracy wolontariuszy oraz zapoznanie wolontariuszy z obiektami sportowymi i sposobem ich funkcjonowania, m.in. Stadionu Lekkoatletycznego, Areny Lublin, Aqua Lublin, Hali Sportowo-Widowiskowej "Globus", Hali Sportowo-Widowiskowej im. Zdzisława Niedzieli,

   14. koordynowanie współpracy na linii wolontariusz – centrum wolontariatu sportowego - klub sportowy, w tym prowadzenie ewaluacji pracy wolontariuszy po każdym wydarzeniu sportowym,

   15. prowadzenie systemu motywacyjno-lojalnościowego dla wolontariuszy w tym: bezpłatny wstęp na obiekty i imprezy sportowe organizowane na terenie Miasta Lublin oraz wyjazdy integracyjno-szkoleniowe,

   16. pozyskiwanie do współpracy nowych klubów sportowych,

   17. udzielanie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego w zakresie organizacji wolontariatu w klubach sportowych,

   18. organizacja wizyt studyjnych w klubach, które posiadają zorganizowany wolontariat,

   19. zaprojektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z realizowanym zadaniem (w tym: billboardy, plakaty, siatki wielkoformatowe),

   20. dystrybucja materiałów promocyjnych na terenie Miasta Lublin, w tym szkołach i uczelniach,

   21. rekrutacja ambasadorów projektu wolontariatu sportowego spośród sportowców związanych z Lublinem oraz przygotowanie spotu promującego wolontariat z ich udziałem,

   22. wykorzystanie przy realizacji zadania portalu internetowego (wraz z obsługą i bieżącą modernizacją) służącego komunikacji i koordynacji pracy wolontariuszy z klubami sportowymi działającymi na terenie Miasta Lublin, wskazanego przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin oraz jego prowadzenie,

   23. wykorzystanie sali konferencyjnej na potrzeby prowadzenia szkoleń oraz spotkań wskazanej przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin,

   24. uwzględnienie przy realizacji zadania pracy społecznej świadczonej przez 8 osób w łącznej ilości 680 osobogodzin, zgodnie z wnioskiem o realizację inicjatywy lokalnej,

   25. zapewnienie pomieszczenia na potrzeby obsługi administracyjno-biurowej,

   26. zorganizowanie Gali z okazji Dnia Wolontariusza,

   27. realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert w wersji papierowej upływa 2 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00.

 2. Oferty należy sporządzić i złożyć za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

 3. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej, osobiście w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44, pok. 206, w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wersji papierowej do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin).

   

  1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.

 2. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.

 3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44.

 4. Kryteria oceny formalnej:

  1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert.

  2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.

  3. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.

  4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.

  5. Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

  6. Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.

  7. Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.

  8. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.

  9. Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

  10. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w pkt. III ust. 10, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

 6. Kryteria oceny merytorycznej:

1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta. (od 0 do 25 punktów),

2) Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie. (od 0 do 40 punktów),

3) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego. (od 0 do 15 punktów),

4) Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. (od 0 do 10 punktów),

5) Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań. (od 0 do 10 punktów).

 1. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

 2. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

 

VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartych konkursów ofert.

 1. W roku 2018 przekazano środki w wysokości 14.391.719,04zł. (w tym na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego).

 2. W roku 2019 przeznaczono środki w wysokości 15.300.000 zł. (w tym na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

2. Kosztami kwalifikowanymi przy realizacji zadania: Wolontariat na start finansowanymi ze środków budżetu Gminy Lublin są:

 1. koszty niezbędne do realizacji zadania zgodnie ze specyfiką wynikająca z warunków realizacji zadania i przepisami prawa,

 2. w ramach kosztów administracyjnych stanowiących do 10 % dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe,

 3. podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t Dz. U. 2018.2174 ze zm.)

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 30 %,

 1. Nie dopuszcza się dokonania przesunięć z kosztów realizacji działań na koszty administracyjne.

 2. W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania publicznego w formie papierowej i elektronicznej wg wzoru umieszczonego na stronie sport.lublin.eu (zakładka: konkursy>materiały do pobrania) oraz dodatkowe materiały potwierdzające realizację zadania (np. zdjęcia, filmy, plakaty itp.).

 3. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać osobiście w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 pokój 209 lub telefonicznie pod numerem 81 466 38 00.

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama