Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

13/2020 "DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH"

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 25.09.2020 14:00
Departament Spraw Społecznych - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 15 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 13/2020 "DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH".

Celem otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), przyjętych uchwałą Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.
 • O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieniw art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych. W przypadku obowiązywania innego niż umowa dokumentu, świadczącego o przyznaniu dofinansowania, dokument taki traktowany będzie na równi z umową.  Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z Oferentem.
 • Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych:

     a) w przypadku wymaganego wkładu finansowego,

     b) w przypadku, kiedy wkład finansowy (u grantodawcy zewnętrznego) można w całości zastąpić wkładem osobowym lub rzeczowym, a organizacja ubiega się od samorządu województwa o dotację na zadeklarowany u grantodawcy zewnętrznego wkład finansowy.

 • Przy czym dotacja udzielona przez samorząd województwa nie może być większa niż minimalny wymagany wkład finansowy wskazany w regulaminie konkursu grantodawcy zewnętrznego; 
 • Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 2 000,00 zł, a maksymalna jej wartość nie może przekroczyć 15 000,00 zł;
 • W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
 • Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji  projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie);
 • Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 11, 12, 13 procedur, przyjętych uchwałą Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji;
 • Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 5 ww. procedur.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama