Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

13/2020 "DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH"

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 14.07.2020 10:00
Departament Spraw Społecznych - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 82 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 15 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 13/2020 "DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH".

Celem otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), przyjętych uchwałą Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.
 • O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieniw art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych. W przypadku obowiązywania innego niż umowa dokumentu, świadczącego o przyznaniu dofinansowania, dokument taki traktowany będzie na równi z umową.  Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z Oferentem.
 • Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych:

     a) w przypadku wymaganego wkładu finansowego,

     b) w przypadku, kiedy wkład finansowy (u grantodawcy zewnętrznego) można w całości zastąpić wkładem osobowym lub rzeczowym, a organizacja ubiega się od samorządu województwa o dotację na zadeklarowany u grantodawcy zewnętrznego wkład finansowy.

 • Przy czym dotacja udzielona przez samorząd województwa nie może być większa niż minimalny wymagany wkład finansowy wskazany w regulaminie konkursu grantodawcy zewnętrznego; 
 • Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 2 000,00 zł, a maksymalna jej wartość nie może przekroczyć 15 000,00 zł;
 • W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
 • Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji  projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie);
 • Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 11, 12, 13 procedur, przyjętych uchwałą Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji;
 • Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 5 ww. procedur.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama