Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - I nabór

Reklama
Nabór od 13.12.2019 do 07.01.2020 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - I nabór.

I. Nazwa zadania konkursowego:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie realizacji obowiązującego na dany rok gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez:

a) realizację działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

b) wspieranie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi.

 

II. Cel priorytetu:

Ograniczanie ryzyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań
edukacyjno - informacyjnych i promujących zdrowy styl życia.

 

III. Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania:

Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie utrwalania prawidłowych wzorców zachowań
i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży.

 W przypadku zadania publicznego polegającego na realizacji zajęć (sportowych, rekreacyjnych, artystycznych) stanowiących element oddziaływań profilaktycznych, powinny one obejmować:

  1. zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć m.in. zakaz stosowania używek, promowanie zachowań koleżeńskich, prospołecznych,  uczących wzajemnego szacunku i reguł fair play itp.). Zaleca się, aby uczestnicy zajęć po zapoznaniu się z zasadami podpisywali kontrakt – zobowiązanie do ich przestrzegania;

b)  trening umiejętności: życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie
z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie itp.;

c)  współpracę z rodzicami: angażowanie ich w formie klubu kibica albo udziału w zawodach razem
z dziećmi, umożliwienie im podejmowania i realizowania własnych pomysłów (np. organizacja zawodów, treningi w innym miejscu niż dotychczas).

Rekomendowane działania profilaktyczne spełniają następujące wskaźniki:

a)  zakładają działania długie (całoroczne) i intensywne,

b) prowadzone są we współpracy z nauczycielami (ze szkołą), nie tylko przez specjalistów zewnętrznych,

c)   zakładają aktywną współpracę z rodzicami,

d) zapewniają wszystkim realizatorom i uczestnikom atrakcyjne i dobrze przygotowane materiały   edukacyjne,

e) zadanie zakończone jest ewaluacją działań profilaktycznych.

      Uwaga! Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralnym elementem zadania publicznego i pełnić funkcję uzupełniającą do podejmowanych działań profilaktycznych, które ujęte są w planie i  harmonogramie oraz kosztorysie oferty.

      Uwaga! Warunkiem dofinansowania kosztów imprezy, pikniku itp.  z dotacji jest podjęcie w ramach wydarzenia działań profilaktycznych (np. kolportaż materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie akcji prozdrowotnych przeciwko używkom itp.).

Zalecane jest, aby proponowane działania inne niż zajęcia pozalekcyjne, nie miały charakteru akcyjnego, ograniczonego w czasie do jednego wydarzenia.

Adresaci: dzieci i młodzież z terenu gminy Mielno, rodzice i opiekunowie, mieszkańcy gminy Mielno (uwaga! ważne jest podanie w ofercie liczby uczestników), w tym w szczególności:

- dzieci i młodzież  - odbiorcy działań o charakterze profilaktyki uniwersalnej;

- dzieci ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi (np. uczęszczające na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej) – odbiorcy działań o charakterze profilaktyki selektywnej,

- rodzice i opiekunowie dzieci z ww. grup.

IV. Środki przeznaczone na realizację zadania: 200 000 zł

V. Termin realizacji zadania: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

VI. Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

VII. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Oferent zostanie wykluczony z udziału w konkursie na etapie oceny formalnej.

VIII. Wymagane jest wypełnienie tabeli w cz. III pkt 6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

IX. Udział środków finansowych własnych w stosunku do całkowitych kosztów zadania nie mniejszy niż 15%.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama