Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: promocji dziedzictwa naturalnego poprzez organizację TORUŃSKIEGO FESTIWALU PRZYRODNICZEGO
Nabór od 10.12.2019 do 31.01.2020 23:59
Wydział Środowiska i Ekologii
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 45 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Ekologii ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: promocji dziedzictwa naturalnego poprzez organizację TORUŃSKIEGO FESTIWALU PRZYRODNICZEGO .

I.  Przedmiot konkursu

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w roku 2020 w zakresie
  promocji dziedzictwa naturalnego poprzez organizację TORUŃSKIEGO FESTIWALU PRZYRODNICZEGO.
 2. Celem realizacji zadania jest:
 1. popularyzacja zasobów środowiska naturalnego poprzez prezentację dzieł sztuki audiowizualnej dotyczącej przyrody ożywionej i nieożywionej;
 2. promowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 3. kształtowanie właściwych postaw w kontakcie z naturą;
 4. przekazywanie praktycznych umiejętności z zakresu twórczego rejestrowania przyrody.

 

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

 1. Zadanie polega na organizacji TORUŃSKIEGO FESTIWALU PRZYRODNICZEGO.

W ramach organizacji Festiwalu ogłaszający wymaga prezentacji audiowizualnych przedsięwzięć mających na celu promocję zasobów środowiska naturalnego i bogactwa przyrody w następującej formie:

1) realizacji co najmniej 5 wydarzeń w okresie od 3 do 7 dni, w 2-4 miejscach/ salach/obiektach w formie wernisaży, wystaw i pokazów multimedialnych łącznie dla co najmniej 2.000 osób;

2) przeprowadzenia co najmniej 5 prelekcji i spotkań z autorami dzieł twórczo dokumentujących przyrodę;

3) przeprowadzenia co najmniej 2 konkursów dla autorów dzieł multimedialnych;

4) organizacji co najmniej 4 warsztatów o charakterze edukacyjnym, popularyzujących wiedzę i umiejętności z zakresu form audiowizualnych dotyczących przyrody
dla co najmniej 200 osób;

5) organizacji uroczystego otwarcia Festiwalu i uroczystej gali zamknięcia Festiwalu.

2. Zadanie powinno mieć charakter otwarty i nieodpłatny dla uczestników, a także mieć charakter wydarzenia artystycznego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie
z zasadami określonymi w umowie.

4. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 i w roku poprzednim

 1. Na realizację zadania w roku 2020 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 45 000,00 zł.
 2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Na realizację zadania tego samego rodzaju z zakresu wspierania ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej przeznaczono w roku 2019 łączną kwotę w wysokości 65 000,00 zł, w tym:
  1) kwotę w wysokości 45.000 zł na organizację: XII Festiwalu Sztuk wizualnych Inspirowanych naturą „Sztuka Natury” Toruń 2019,
  2) kwotę w wysokości 20.000 zł na organizację: „Konferencji Naukowo-Technicznej Zieleń Miejska-Naturalne Bogactwo Miasta”.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama