Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 27.12.2019 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, mieszkańców Rzeszowa w celu zagospodarowania ich czasu wolnego, w szczególności poprzez organizację, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zajęć sportowych i rekreacyjnych, mających na celu rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, odnowę sił psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzację walorów rekreacji ruchowej w celu minimalizowania występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród beneficjentów zadania.

Realizacja projektu powinna również przyczyniać się, poprzez wyrabianie wśród uczestników zadania nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia, do wzrostu świadomości na temat zagrożeń wynikających z uzależnień od substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym alkoholu, narkotyków, środków odurzających, tytoniu itp.

Przez realizację projektów zgłaszanych w celu wykonania zadania publicznego należy rozumieć niezwiązane z udziałem w systemie stałego współzawodnictwa sportowego krajowych i lokalnych związków sportowych:
1) zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą – prowadzone w formie periodycznej, w przedziale czasowym, określonym w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadania publicznego, pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne – potwierdzone odpowiednimi dokumentami – uprawnienia.
2) imprezy towarzyszące zajęciom sportowym – powiązane tematycznie z prowadzonymi zajęciami sportowymi, odbywające się równolegle lub kończące cykl zajęć sportowych turnieje, zawody lub rajdy odbywające się pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne – potwierdzone odpowiednimi dokumentami – uprawnienia.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym Plaza, ul. Rejtana 65;
d) Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2,
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, czyli od 6 grudnia 2019 r.

  1. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa powyżej nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).
Reklama