Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia

Reklama
Nabór od 10.12.2019 do 31.01.2020 23:59
Biuro Ogrodnika Miejskiego
Łączny budżet 26 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje od 1 do 26 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Biuro Ogrodnika Miejskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia.

I. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2020 roku w zakresie wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia.
 2. Celem realizacji zadania jest:
 1. realizacja projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci,
 2. realizacja inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat miejsc pamięci,
 3. wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych,
 4. wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich.

 

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

 1. Zadanie może być realizowane w różnych formach, np.:
 1. wydarzeń plenerowo - edukacyjnych związanych z opieką nad miejscami pamięci
  i miejscami trwałego upamiętnienia, skierowanych do co najmniej 200 osób,
 2. otoczenie miejsc pamięci i miejsc trwałego upamiętnienia stabilną opieką, polegającą
  w szczególności na zapewnieniu warunków utrzymania ich w jak najlepszym stanie, korzystania w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości i autentyzmu. Opieka ma obejmować minimum 5 obiektów i być realizowana w formie szerokiej współpracy służącej różnorodności form opieki, obejmującej prace służące nadaniu lub przywróceniu odpowiedniego wyrazu czy podkreśleniu prestiżu oraz zapewnieniu jak najlepszej dostępności tych miejsc.
 1. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie
  z zasadami określonymi w umowie.
 2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020
i w roku poprzednim

 1. Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę w wysokości 26 000,00 zł.
 2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia przeznaczono w roku 2019 łączną kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama