Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żukowo w 2020 roku z zakresu: „Prowadzenie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żukowo w 2020 roku z zakresu: „Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo w ramach zapewnienia ciągłości działań realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”
Nabór od 05.12.2019 do 27.12.2019 14:30
Refrat Programów Rozwojowych
Łączny budżet 191,76 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 191,76 tys. PLN
Seniorzy, Niepełnosprawni
Gmina Żukowo, Refrat Programów Rozwojowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żukowo w 2020 roku z zakresu: „Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo w ramach zapewnienia ciągłości działań realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”.

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żukowo w 2020 roku z zakresu:
„Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo
w ramach zapewnienia ciągłości działań realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”

 

I. Rodzaj i cel zadania.

Zadanie ma na celu prowadzenie w 2020 roku Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Żukowo. W ramach prowadzonych zajęć w Klubie Aktywności zapewniona zostanie 8 godzinna opieka dzienna. Prowadzone będą warsztaty terapii zajęciowej grupowe i indywidualne. Osoby korzystające z zajęć w Klubie Aktywności będą objęte opieką psychologa w ilości 16 godz. miesięcznie (terapia grupowa) i będą miały zapewnioną rehabilitację w ilości 16 godz. miesięcznie. W ramach prowadzonych zajęć osoby korzystające z Klubu wezmą udział  w prelekcjach na temat zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy zapewnione będą mieli cztery wyjazdy integracyjne po jednym w każdym kwartale.  

Zadanie wpisuje się w cele rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwłaszcza w zakresie:

 1. zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców z terenu Gminy Żukowo;
 2. umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę;
 3. wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz zapewnienie im udziału w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi gminy;
 4. wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
 5. upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych.

 

II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Wysokość planowanych środków z budżetu gminy na realizację tych zadań w roku 2020 -  191 760,00 (wysokość środków na podobne zadanie w okresie od 01.08.2019r
  do 31.12.2019r.: 69 250,00 zł).
 2. Kwota dotacji na realizację zadania zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2020.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
  i stowarzyszenia oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie na terenie Gminy Żukowo.
 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Żukowo.
 3. W przypadku, gdy suma posiadanych i zabezpieczonych w budżecie środków będzie niewystarczająca dla zabezpieczenia pokrycia wnioskowanych kwot dotacji przez oferentów, wnioskowane kwoty mogą zostać proporcjonalnie obniżone wraz ze stosownym zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania publicznego, którego realizacja zostanie sfinansowana dotacją. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. W celu opiniowania złożonych ofert Burmistrz Gminy Żukowo powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową.
 5. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie
  i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 6. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz Gminy Żukowo dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 7. Zadania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie powołania komisji konkursowej.
 8. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranemu  podmiotowi lub podmiotom, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Burmistrz Gminy Żukowo, nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 9. Ofertę realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia w 2020 roku Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz do składania sprawozdań z wykonania umowy w terminach określonych w umowie. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo, złoży sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo, zobowiązuje się poddawać kontroli i ocenie realizacji zadania przez podmiot zlecający, w zakresie i na warunkach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania.

 

V. Termin i sposób składania ofert.

 1. Ofertę wraz z załącznikami można składać:
  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52 w Biurze Obsługi Klienta
   w dni robocze: w poniedziałki i w środy w godzinach: 7.30. – 15.30; we wtorki
   w godzinach 7.30. – 17.00, w czwartki w godzinach 7.30.-15.00, w piątki w godzinach 7.30-14.30/; 24 grudnia br. (wtorek) Urząd Gminy w Żukowie będzie nieczynny.
  2. w wersji papierowej wysłanej pocztą na adres: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
  3. na ofertach  należy dopisać na kopercie: „Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Żukowo w 2020 r”.
 2. Termin składania ofert  upływa z dniem 27.12.2019 r. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.
 3. Oferta konkursowa powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057). Ofertę można wypełnić korzystając z aplikacji elektronicznej programu „ WITKAC” www.witkac.pl. Po wypełnieniu oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V ppk.1).
 4. Zakres oferty podmiotu uprawnionego  do jej  złożenia,  musi  być  zgodny  z art. 14 ust. 1 ustawy z  dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  w szczególności powinien zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

5. Do oferty na etapie składania ofert należy dołączyć:

 1.  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
 3. statut podmiotu uprawnionego albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez uprawniony podmiot;
 4. kalkulację kosztów usług w zakresie prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 5. wykaz świadczonych usług społecznych na rzecz osób starszych i osób
  z niepełnosprawnościami, na terenie województwa pomorskiego w okresie ostatnich  2 lat, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności. Należy do oferty załączyć dokumenty, że ww. zadania zostały wykonane należycie;
 6. wykaz personelu wraz z posiadanymi kwalifikacjami, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie;
 7. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy dokumenty dot. dotacji podpisują osoby inne niż wskazane w statucie), złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
 8. w przypadku, gdy oferent działa na podstawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

6. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

7. Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

8. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

9. Oferty niekompletne i niezgodne z ogłoszeniem nie będą rozpatrywane.

10. Złożenie oferty nie skutkuje przyznaniem dotacji.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Złożone oferty sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Żukowo, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  a w szczególności o:
  1. merytoryczną wartość oferty, jej zbieżność z zadaniami samorządu;
  2. koszty określone w ofercie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. posiadane zasoby kadrowe;
  4. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych;
  5. dotychczasową współpracę oferenta z samorządem i innymi instytucjami publicznymi, w szczególności rzetelne i terminowe rozliczanie się oferenta
   z dotacji – jeżeli korzystał z dotacji.
 5. Oferty złożone na innych drukach, niż określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 6. Komisja w trakcie opiniowania złożonych ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
 7. Od Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 8. W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do umowy.

 

VII. Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Żukowie i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie www.zukowo.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Żukowo.
 2. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.
 3. Oferent może zrezygnować z realizacji zadania i otrzymania dotacji oświadczając na piśmie oraz dostarczając oświadczenie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy
  w Żukowie w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie.

 

Informacji udziela:

1. Lidia Ratuszniak – Urząd Gminy w Żukowie: ul. Gdańska 52 pok. 13,  83-330 Żukowo; tel. 58 685 83 08, e-mail: l.ratuszniak@zukowo.pl.

 

2.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Żukowo

Osobowych

- adres: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,

 

- e-mail:  ugzukowo@zukowo.pl

 

- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UGZUKOWO/SkrytkaESP

 

- tel .+ 48 58 685 83 00

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych
z przetwarzaniem danych.

 

- e-mail:  iod@zukowo.pl

 

- tel. +48 58 685 83 25

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych
i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo w 2020 roku
”. Konkurs jest przeprowadzony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 688).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego, a następnie zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi (wyrażonymi w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych tej ustawy.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 

- prawo żądania usunięcia danych,

 

- prawo do sprzeciwu.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

   

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

   

Informacja dodatkowa

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert
i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.

 

 

 

Źródło: Gmina Żukowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama