Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

15/2020 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 18.12.2019 do 10.02.2020 15:30
Departament Spraw Społecznych - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 15/2020 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkurs ofert nr 15/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

 

W związku z ogłoszeniem kilku zadań w ramach konkursu, w tytule oferty należy podać nr zadania, którego oferta dotyczy.​

 

W ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2020 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej o społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U.z 2016 r. poz. 1945):

1. § 1 pkt 2 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób z niepełnosprawnością, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

Wytyczne do realizacji:

 1. Adresaci: niepełnosprawni mieszkańcy, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. Obszar: województwo kujawsko-pomorskie;
 3. Cel: zdobycie nowych bądź podniesienie nabytych kwalifikacji, umiejętności przez osoby niepełnosprawne, poprawa dostępu osób niepełnosprawnych
  do różnego typu informacji w różnych wersjach, dostępnych dla osób
  z różnymi dysfunkcjami organizmu (wersje elektroniczne o zastosowanym powiększonym druku, w alfabecie Braille’a, w języku migowym, zastosowanie napisów pod obrazem i zastosowanie tekstu w łatwej do zrozumienia formie);
 4. Rezultat: wzrost liczby osób niepełnosprawnych, które nabyły bądź podniosły swoje kwalifikacje, umiejętności, wzrost wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych w zakresie sposobu przezwyciężania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności;

2. § 1 pkt 4 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

Wytyczne do realizacji:

 1. Adresaci: niepełnosprawni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich opiekunowie;
 2. Obszar: województwo kujawsko-pomorskie;
 3. Cel: poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do różnego typu informacji
  w różnych wersjach, dostępnych dla osób z różnymi dysfunkcjami organizmu (wersje elektroniczne o zastosowanym powiększonym druku, w alfabecie Braille’a, w języku migowym, zastosowanie napisów pod obrazem
  i zastosowanie tekstu w łatwej do zrozumienia formie);
 4. Rezultat: wzrost wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych w zakresie sposobu przezwyciężania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, przygotowanie katalogu dostępnych usług oraz wykazu placówek oferujących do wypożyczenia sprzęt rehabilitacyjny i pomoc techniczną dla osób niepełnosprawnych;
 5. Wyklucza się organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz porad prawnych, które można uzyskać bezpłatnie, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 294).

3. §1 pkt 5b prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, neurologopedycznych, terapii behawioralnej, terapii sensorycznej, zajęć fizjoterapeutycznych oraz masaży terapeutyczno-leczniczych, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się
z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną;

Wytyczne do realizacji zadania:

 1. Adresaci: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz rodzice i opiekunowie – mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. Obszar: województwo kujawsko-pomorskie;
 3. Cel: zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji, prowadzenie zajęć w sposób ciągły (zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, bez przerwy wakacyjnej) przez specjalistyczną kadrę w miejscu zamieszkania adresatów, ich najbliższym środowisku lub w najbliższych placówkach dostosowanych do potrzeb osób
  z niepełnosprawnością;
 4. Rezultat: liczba przeprowadzonych zajęć oraz liczba adresatów zadania, która nabyła umiejętności do samodzielnego funkcjonowania, wzrost dostępu
  do placówek realizujących usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, poprawa dostępu do rehabilitacji środowiskowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa.

4. §1 pkt 11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

Wytyczne do realizacji:

 1. Adresaci: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. Obszar: województwo kujawsko-pomorskie;
 3. Cel: budowanie    pozytywnych    postaw    społecznych    w    stosunku   
  do  osób niepełnosprawnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ich potrzeb;
 4. Rezultat:  liczba odbiorców kampanii, liczba wyemitowanych spotów, liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjnych;
 5. Wyklucza się kampanie, które w latach poprzednich uzyskały dofinansowanie ze środków PFRON lub z budżetu województwa.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2020 możliwe jest wsparcie zadań publicznych wyłącznie o znaczeniu regionalnym.  Oferent  zobowiązany  jest  zapewnić  równy  dostęp  do  udziału  w  zadaniu uczestnikom   zamieszkującym   na   terenie co   najmniej 2 powiatów  województwa kujawsko-pomorskiego.   Oferty   zawierające   projekty o charakterze   lokalnym   (np. obejmujące zasięgiem tylko 1 powiat), jako niezgodne z celami i założeniami konkursu, nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

Z otwartego konkursu ofert nr 15/2020 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, rodzaje zadań niebędące dokładną odpowiedzią na rodzaje zadań ogłoszone w ust. 2 pkt 1-4 tj. imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne oraz porady prawne, realizowane zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 294).

 

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych minimum rok przed dniem złożenia oferty.

 

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków PFRON na zadania realizowane w roku 2020 nie może przekroczyć:

 1. w przypadku oferentów wnioskujących o dotację do 5 000 zł

-  90% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem § 3 ust. 4 regulaminu konkursu;

 1. w przypadku oferentów wnioskujących o dotację powyżej 5 000 zł
               - 80% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem § 3 ust. 4 regulaminu konkursu, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów          zadania.

Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 3 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

W otwartym konkursie ofert 15/2020 nie akceptuje się wydatków przeznaczonych na wyżywienie, pokrywanych z dotacji udzielonej ze środków PFRON będących dyspozycji województwa kujawsko-pomorskiego. Wydatki te mogą być pokrywane ze środków własnych lub innych źródeł finansowania.

Na konkurs nr 15/2020 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana, jako niespełniająca warunków formalnych konkursu. Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo zadanie.

Złozenie oferty na nieniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem pzrez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr 17/2020 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych,  których mowa w §3 ust.1 regulaminu konkursu.

 

Zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji, winny być zgłaszane do Departamentu Spraw Społecznych w formie pisemnej z prośbą o akceptację.

              

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama