Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 27.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nazwa zadania: „Opieka paliatywna”.

2. Cel zadania: Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin- miasto wysokiej jakości życia: 1.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju usług społecznych.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, z obszaru ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie opieki paliatywnej.

3. Rodzaj zadania.

Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w szczególności:

a) działaniach z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną,

b) prowadzenie:

· grup wsparcia psychoterapeutycznego i psychoedukacyjnego,

· zajęć rehabilitacyjnych,

· spotkań, imprez i zajęć integracyjnych,

· indywidualnych spotkań dokształcających z zakresu pielęgnowania chorego również w okresie terminalnym,

c) podejmowanie innych działań prowadzonych na rzecz:

· nieuleczalnie i terminalnie chorych oraz ich rodzin w trakcie opieki paliatywnej i w żałobie,

· integracji środowiska hospicyjnego,

· pozyskiwania i kształcenia nowych wolontariuszy hospicyjnych,

· społeczności lokalnej w zakresie przybliżenia specyfiki pracy hospicjum oraz informacji z zakresu opieki paliatywnej oraz wolontariacie hospicyjnym.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (w tym praca członków i wolontariuszy) i rzeczowy. Wymagany jest wkład finansowy własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania. Do środków finansowych własnych Oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wycenionego wkładu rzeczowego, środków finansowych

pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin. Oferenci deklarujący finansowy wkład własny z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winni go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem, oświadczenie Oferenta).

Niezrealizowanie przez Oferenta deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących
z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Środki przyznane na realizację zadania publicznego w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, Oferent dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych ogółem (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł i wkład osobowy) w odniesieniu do przyznanej dotacji nie powinny być niższe niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.

Reklama