Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów w Szczecinie

Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 31.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie integracji i aktywizacji osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin.

1. Nazwa zadania:

Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania.

W ramach realizacji zadania publicznego wspierane będą działania polegające na tworzeniu oraz kontynuowaniu prowadzenia już istniejących Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin, jak również kontynuowaniu prowadzenia innych form wsparcia dziennego seniora[1]. Działania te powinny przede wszystkim koncentrować się na zagospodarowaniu czasu wolnego osób starszych, w szczególności poprzez stworzenie warunków do wszechstronnej aktywności oraz umożliwienie rozwijania pasji. Realizacja zadania powinna integrować oraz pobudzać aktywność obywatelską seniorów poprzez wzrost działań na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto Kluby Seniora powinny funkcjonować w myśl idei „drugiego domu”, tj. miejscem charakteryzującym się przyjazną przestrzenią, dającą możliwość kontaktów społecznych, kulturalnego oraz psychofizycznego rozwoju seniorów. Adresatami zadania są osoby w wieku 60 lat i więcej.

3. Cel zadania:

Celem jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczona na całość zadania wynosi ogółem 600 000,00 zł (słownie brutto: sześćset tysięcy złotych brutto). Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków oraz prawo do wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wymagany jest *wkład własny Oferenta rozumiany jako wkład własny finansowy oraz/lub pozyskany z innych źródeł w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.*

Do wkładu własnego finansowego Oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wycenionego wkładu rzeczowego oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin. Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych zaproponowanych w ofercie.

Oferty opatrzone dopiskiem: „Dotyczy Konkursu Nr….” należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu, a w przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Poczty Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu osoby do kontaktu.

UWAGA:

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

[1] Zadanie nie dotyczy ośrodków wsparcia w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Reklama