Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej...

Reklama
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2020 r
Nabór od 06.12.2019 do 30.12.2019 16:00
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Łączny budżet 95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2020 r. .

 

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2020 r.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) oraz  uchwały
  nr 194/XXII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.
 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Miasto Ostrołęka nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (do 90%).

 

II. Rodzaj zadania i wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Lp.

Rodzaj zadania publicznego

Wysokość środków publicznych
w 2018 r.

Wysokość środków publicznych
w 2019 r.

Wysokość środków publicznych
w 2020 r.

1.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

5.000,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00 zł

2.

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

11.000,00 zł

11.000,00 zł

11.000,00 zł

3.

Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

20.000,00 zł

20.000,00 zł

24.000,00 zł

4.

Prowadzenie grupowych
i indywidualnych zajęć, które:

- mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy,
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością

intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

20.000,00 zł

24.000,00 zł

25.000,00 zł

5.

Organizowanie i prowadzenie transportu osób niepełnosprawnych:

- do lekarzy specjalistów i stomatologów poza granice miasta,

- osób niepełnosprawnych, co do których nie istnieje obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe.

20.000,00 zł

25.000,00 zł

30.000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie    oraz uchwale Rady Miasta Ostrołęki, o których mowa w dziale I pkt 1 ogłoszenia.
 2. Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie wspierania jego wykonania do 90%.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 4. Otrzymanie dotacji w niższej wysokości, niż wnioskowana, obliguje oferenta do złożenia kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania, dostosowanych
  do przyznanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać ofertę.
 5. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej oferty w ramach jednego zadania.
 6. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania, jego finansowanie oraz rozliczanie reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Ostrołęka, a wybranym podmiotem.
 7. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2019 r. poz. 2057).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań.

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki i zgodne z celami statutowymi organizacji składającej ofertę.
 2. Planowana data rozpoczęcia zadania nie może wyprzedzać terminu rozstrzygnięcia konkursu określonego w dziale VI pkt 11 ogłoszenia,  a planowana data zakończenia zadania nie może przekroczyć terminu  28 grudnia 2020 r.
 3. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie, nie ma możliwości dalszego zlecania realizacji tego zadania.

 

V. Termin i sposób składania ofert.

 

 1. Ofertę należy obligatoryjnie:
 1. wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 grudnia 2019 roku do godz. 1600.
 2. w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert osobiście w Urzędzie Miasta Ostrołęki, 07- 410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 1 lub za pośrednictwem poczty złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godz. 1600. Złożona oferta w wersji papierowej powinna być opatrzona dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2020 r., zadanie pn. „………………………………………………..” .
 1. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert        w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Pisemne oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2019 r. poz. 2057). Druki ofert można pobrać na stronie internetowej www.ostroleka.pl zakładka „Miasto” – „Organizacje pozarządowe” – „Przydatne dokumenty”. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego oferty lub ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
 4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub złożone
  po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania.

 

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty.

 

 1. Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone według obowiązującego wzoru (dział V pkt 3 ogłoszenia), w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Oferty niespełniające wymogów, o których mowa w dziale V ogłoszenia, jak również niepochodzące od organizacji pozarządowych lub podmiotów, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),  będą w trakcie oceny formalnej odrzucone.
 3. Oceny formalnej poszczególnych ofert dokona Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, na podstawie wymagań określonych w dziale II (zgodność zadania oferenta z zadaniami ujętymi w tabeli), dziale IV i dziale V oraz dziale VI pkt 1 i 2 ogłoszenia.
 4. Oceny merytoryczno-finansowej dokona Komisja konkursowa. Skład Komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określi odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrołęki.
 5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 6. Udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania wynosi minimum 10 % kwoty dotacji.
 7. Wnioskowana kwota dotacji na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu  nie może przekroczyć 10 % kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.
 8. Oceny merytoryczno-finansowej oferty dokonuje Komisja konkursowa, stosując następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna liczba przyznawanych punktów

Kryterium 1:

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego:

realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne.

             25

Kryterium 2:

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących       z innych źródeł:

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa.

30

Kryterium 3:

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania                       i  kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania.

20

Kryterium 4:

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków.

20

Kryterium 5:

Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

5

Maksymalna suma punktów:

100

 

Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej średnią oceny poniżej 50 punktów nie uzyskają pozytywnej opinii do dofinansowania.

 1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki
  na podstawie opinii przedstawionej przez Komisję konkursową. Od podjętych decyzji             nie przysługuje odwołanie.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Ostrołęki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrołęki.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od daty określonej w dziale V pkt 1b ogłoszenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama