Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 10.12.2019 15:30
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 13 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie organizacji pozarządowych.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania organizacji pozarządowych.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach tego priorytetu:

 • wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych,
 • wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa,
 • wspieranie działań mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki unijne lub pozabudżetowe.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 13.000,00 zł. W roku 2018 i 2019 na realizację podobnych zadań przekazano po 13.000,00 zł.

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 7.000,00 zł.
 5. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
 6. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
  2. na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  3. poniesione na przygotowanie projektu,
  4. z tytułu kar, grzywien i opłat,
  5. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  6. na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  7. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
  8. na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
  9. powstałe przed terminem podpisania umowy,
  10. nieuwzględnione w ofercie,
  11. na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 8. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu finansowego i rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 9. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 10. Wkład własny ponoszony przez podmiot wybrany do realizacji zadania, zostanie zaakceptowany od momentu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ofert.
 11. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.
 12. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 13. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.
 14. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.
 15. Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:
  – wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
  – statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  – pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w kacie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.
 16. Oferty:
  - które nie zostały złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl,
  - których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta, 
  - złożone po terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa), 
  - gdzie dotacja przekracza 99% wkładu finansowego,
  - niezgodne z obowiązującym wzorem, 
  - złożone przez podmioty nieuprawnione,
  - których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę przekroczy 7.000,00 zł,
  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, w terminie do 10 grudnia 2019 r. (wtorek) do godz. 15.30.

Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106 – parter) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama