Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2020 r. w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2020 r. w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Nabór od 06.12.2019 do 07.01.2020 15:00
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Łączny budżet 14 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2020 r. w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Cel konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych związanychz realizacją ważnych celów społecznych zgodnych ze Strategią Rozwoju , które przyczynią się do budowania partnerstwa pomiędzy administracją Powiatu a organizacjami pozarządowymi.

Cele szczegółowe:

 • wspieranie i umacnianie działań lokalnych,
 • tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatu,
 • zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej  w Powiecie,
 •  integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej,
 • udział podmiotów w tworzeniu programu współpracy,
 • umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych, które są prowadzone przez samorząd,                                         
 • realizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Wolsztyńskiego,
 • wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju.

Zasady przyznawania dotacji. 

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), spełniające łącznie następujące warunki:

- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,'

- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców lub przewidują udział mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego,

- posiadają odpowiednio wykwalikowaną kadrę  i bazę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

- w wyznaczonym terminie złożą poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę.

Wymagane załączniki do oferty:

 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty (narzędzie elektroniczne Witkac.pl), podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów),
 4. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. statut lub inny akt regulujący status / formę organizacyjną – prawną) podmiotu zawierający aktualne dane,
 6. załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków, dodając je do składanej oferty.
 • Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania.
 • WAŻNE!!! Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać minimum 20% wkładu własnego (środki finansowe, wolontariat), w tym środki finansowe muszą stanowić minimum 10%. Wkład rzeczowy nie może stanowić elementu przewidywanych kosztów. 
 • Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną  wybrane w postępowaniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Zasady, warunki i termin składania ofert.

    Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

 1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć na obowiązującym wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) do dnia 07.01.2020  do godz. 15.00  za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, dostępnego na stronie, w zakładce organizacje pozarządowe, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.
 2. Wygenerowana w systemie Witkac.pl i wydrukowana oferta powinna być podpisana przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożona wraz z załącznikami  (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, w zamkniętej kopercie z opisem: nazwa oferenta, oznaczenie numeru zadania, do dnia 07.01.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do starostwa.
 3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia wersji papierowej w w/w. terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Za prawidłowe oferty uznaje się jedynie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty inne niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.
 6. Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Złożenie przez oferenta więcej ofert na to samo zadanie spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrywana.
 7. W przypadku składania kilku ofert ( na różne zadania), należy złożyć każdą ofertę w oddzielnej kopercie. Dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.
 8. Po upływie terminu składania ofert system Witkac.pl automatycznie blokuje możliwość złożenia oferty, tym samym nie jest możliwe wygenerowanie potwierdzenia złożenia oferty (dalej zwanym PZO).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, złożone po terminie oraz przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

 1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu  09.01.2020 r.
 2. Oferty organizacji zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego. Komisja Konkursowa może zwrócić się do oferentów o złożenie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
 3. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
 1. przedstawiciel Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,
 2. pracownicy Starostwa Powiatowego w Wolsztynie ( w liczbie 4 osób),
 3. dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych ( jeżeli zostaną zgłoszeni, liczy się kolejność zgłoszeń).
 1. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do ogłoszenia Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, będącym załącznikiem nr 2  do Uchwały nr       71/2019 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 06.12.2019 r.
 2. W procedurze oceny oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę.
 3. Ustala się termin 14 dni od daty ogłoszenia konkursu ofert na zgłaszanie kandydatów do Komisji Konkursowej
 4. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podejmie decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji dla organizacji w terminie 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na dane zadanie.
 6. Termin realizacji zadania nie może być wcześniejszy niż  data zawarcia umowy.
 7. Wybór oferty na realizację konkretnego zadania przebiega według kryteriów:
 1. ocena wniosków przebiega dwuetapowo: oceny formalnej dokonują wyznaczeni urzędnicy, oceny merytorycznej komisje konkursowe, ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego,
 2. ocena formalna polega na sprawdzeniu wniosku (oferty) przez pracownika urzędu zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty. Sprawdza się m.in., czy oferta została złożona w terminie i przez generator, czy suma kontrolna w elektronicznej ofercie jest taka sama jak w wersji papierowej, czy zostały załączone odpowiednie dokumenty. Informacje te odnotowuje się w Karcie Oceny Formalnej Oferty,
 3. oferta, która spełnia wymogi formalne przechodzi do etapu oceny merytorycznej, w przypadku nie spełnienia warunków, nie podlega dalszej ocenie,
 4. oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja konkursowa, na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty. Sprawdza się m.in. sposób i ocenę możliwości realizacji zadania publicznego z przedstawioną kalkulacją kosztów, wysokość wkładu finansowego, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, doświadczenie oferenta, zasoby kadrowe i rzeczowe jakie oferent chce wykorzystać do realizacji zadania,
 5. oceniając wnioski, członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty za pomocą kryteriów z Karty. Z punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji jest wyciągana średnia, która umożliwi powstanie listy rankingowej ofert. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu,
 6. za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie, muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Powiatu,
 7. po zakończeniu opiniowania wszystkich ofert, niezwłocznie sporządzany jest protokół zbiorczy, z którym zapoznaje się Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego                                                                             W ofercie należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty realizacji zadania. Należy wskazać  w szczególności:

- liczbową skalę działań realizowanych w ramach zadania,

- sposób monitorowania rezultatów lub źródło informacji o osiągnięciu wskaźników,

- trwałość rezultatów zadania tj. udzielić informacji czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji zadania w dalszych działaniach oferenta

 1. Wymagany jest wkład finansowy w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Wkład  finansowy stanowią środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, środki finansowane z innych źródeł publicznych.
 2. Wycena wkładu rzeczowego w ofercie nie podlega ocenie.
 3. Od decyzji Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu wolsztyńskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wolsztynie.   

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Realizacja zleconego Organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
 1. akceptacja przez strony postanowień umowy,
 2.   w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podpisanie oświadczenia potwierdzającego gotowość do realizacji zadania oraz przedstawienie skorygowanego harmonogramu realizacji zadania, kalkulacji  przewidywanych kosztów, przewidywanych źródeł finansowania zadania publicznego oraz innych danych niezbędnych do sporządzenia umowy.
 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawarta umową – będą wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt III.5 oferty tj. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6 oferty tj. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 3. Przesunięcie w zakresie ponoszonych kosztów, uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja z kosztorysu nie zwiększyła się więcej niż o 20%. Naruszenie tego, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania, za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Wygenerowane w systemie Witkac.pl wydrukowane i podpisane sprawozdanie należy dostarczyć niezwłocznie do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
 5. Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, organizacje pozarządowe są zobowiązane załączyć zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli.
 6. Wyłonione podmioty będą zobowiązane:
 1. do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego,
 2. dostarczenie do urzędu, krótkiej notatki o zrealizowaniu zadania publicznego  i sprawozdania fotograficznego ( kilka zdjęć), w terminie 3 dni od dnia zakończenia projektu,
 3. pisemnego informowania z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianach terminów imprez odbywających się w ramach zadania.
 1. Ze środków pochodzących z dotacji, finansowane będą wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama