Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 05.12.2019 do 20.01.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1. W ramach priorytetu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego,

2) promocja twórców związanych z województwem opolskim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców Opolszczyzny,

3) „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych,

6) wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów, 7)wspieranie udziału w imprezach kulturalnych i artystycznych.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu

Reklama