Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 05.12.2019 do 02.01.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, pok. 516 i 540 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-553, 44-16-805.
Łączny budżet 440 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć kwotę 440.000 zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Rodzaj wspieranego zadania:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

  • organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
  • promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji niekomercyjnych,
  • zapewnienia dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym,
  • wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,
  • wspierania wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,
  • wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych,
  • wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
  • promowanie działalności historycznej oraz dziedzictwa narodowego,
  • promowania wydarzeń związanych z Rokiem Świętego Jana Pawła II – 100 rocznica urodzin.

UWAGA! Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązuje nowy wzór oferty (plik do pobrania poniżej).

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – KULTURA 2020”, opatrzyć pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłać pocztą na ww. adres. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia (wpływu) oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta, która nie będzie umieszczona w zamkniętej kopercie nie będzie objęta procedurą konkursową (nie będzie rozpatrzona).

Reklama