Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - WRS - regranting

Reklama
Nabór od 04.12.2019 do 27.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - WRS - regranting.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020).

Konkursy na mikrodoatcje zwane dalej Funduszami obejmują obszary:


11) Edukacji, oświaty i wychowania: - 150 000 zł
Zadanie:
a) Gdański Fundusz Młodzieżowy –w zakresie:
- inicjatyw młodzieżowych,
- edukacji nieformalnej,
- wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;


16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: – 150 000 zł:
Zadanie:
a) Gdański Fundusz Senioralny, w tym działania aktywizujące i integrujące seniorów


22) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: - 150 000 zł:
Zadanie:
a) Gdański Fundusz Sąsiedzki –w zakresie:
- obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej,
- wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu. 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama