Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 23.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania.

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną.

2. Cel zadania.

Celem głównym zadania jest wsparcie  zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w postaci udzielania bezpłatnej informacji oraz poradnictwa w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

3. Rodzaj zadania.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Informacyjnego dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców, noszącego nazwę Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, zwanego dalej: Centrum, którego działalność będzie polegać na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem cudzoziemców w społeczności lokalnej, w szczególności:

w obszarze społecznym, w zakresie:

-        dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych;

-        dostępu do służby zdrowia;

-        dostępu do kultury;

-        pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Gminę Miasto Szczecin;

-        pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy;

-        polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin, wynajmu lokali mieszkalnych;

-        obowiązujących procedur w sprawach urzędowych,

-        uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa,

poprzez:

-        udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych, w tym prawnych oraz wsparcie 
w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami 
i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, etc;

-        informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz cudzoziemców;

w obszarze zawodowym, w zakresie:

-        zatrudniania cudzoziemców, mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy;

-        obowiązujących procedur w sprawach urzędowych związanych, między innymi z legalnością zatrudnienia

poprzez:

-        udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych,

-        pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zapoznawanie z realiami polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy;

-        udzielanie informacji oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, etc;

Zadaniepozostaje w zgodzie ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025:

  • cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia,

  • cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. 

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama