Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 23.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 90 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

  1. NAZWA ZADANIA

„Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii”.

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie polegające na prowadzeniu środowiskowych, profilaktycznych działań edukacyjnych i informacyjnych na terenie Szczecina (kluby muzyczne, akademiki, przestrzeń publiczna itp.), którego celem jest:

1) podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Szczecina na temat działania i szkodliwości stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka

2) ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin i bliskich

3) zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia

4) ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację

5) przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową

6) informowanie dzieci, młodzieży i dorosłych o dostępnych na terenie Gminy Miasto Szczecin instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą, zapobieganiem oraz leczeniem narkomanii

7) monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Szczecina z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów najbardziej popularnych narkotyków stosowanych lokalnie, stylów zażywania oraz zapotrzebowania na działania z zakresu redukcji szkód dla użytkowników narkotyków i/lub tzw. dopalaczy.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama