Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 23.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 90 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego:  Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

1.    NAZWA ZADANIA

„Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii”.

2.    RODZAJ ZADANIA

Zadanie polegające na prowadzeniu środowiskowych, profilaktycznych działań edukacyjnych i informacyjnych na terenie Szczecina (kluby muzyczne, akademiki, przestrzeń publiczna itp.), którego celem jest:

1)  podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Szczecina na temat działania i szkodliwości stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka

2)  ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin i bliskich

3)    zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia

4)    ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację

5)  przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową

6)  informowanie dzieci, młodzieży i dorosłych o dostępnych na terenie Gminy Miasto Szczecin instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą, zapobieganiem oraz leczeniem narkomanii

7)  monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Szczecina z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów najbardziej popularnych narkotyków stosowanych lokalnie, stylów zażywania oraz zapotrzebowania na działania z zakresu redukcji szkód dla użytkowników narkotyków i/lub tzw. dopalaczy. 

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama