Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 23.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

  1. NAZWA ZADANIA

„Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”.

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie polegające na wdrażaniu skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnienia (ze względu na czynniki biologiczne, społeczne, środowiskowe itp.), którego celem jest:

1) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych zachowaniom problemowym lub ryzykownym

2) wczesna interwencja kierowana do osób eksperymentujących z narkotykami i/lub dopalaczami oraz okazjonalnie lub/i problemowo stosujących narkotyki

3) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków i tzw. dopalaczy

4) pobudzanie użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy do refleksji nad skutkami ich stosowania

5) wzmacnianie/rozwój/nauka umiejętności życiowych i społecznych

6) poznanie lokalnego systemu pomocowego oraz dostępnych form pomocy

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama