Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta w Szczecinie

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 23.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 170 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

  1. NAZWA ZADANIA

„Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na prowadzeniu działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione, których celem jest:

1) przeciwdziałanie nawrotom alkoholowym towarzyszącym zespołowi zależności alkoholowej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i udzielanie wsparcia trzeźwiejącym i ich rodzinom

2) zapewnienie zajęć terapeutycznych osobom po podstawowej terapii uzależnienia

3) propagowanie misji ruchów samopomocowych, tj.: AA, Al-Anon, Al-Ateen

4) ograniczanie szkód: społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu

5) propagowanie abstynencji jako stylu życia

6) korygowanie zachowań ryzykownych osób uzależnionych

7) popularyzacja abstynencji wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodzin

8) organizacja czasu wolnego dla trzeźwych i trzeźwiejących alkoholików oraz ich rodzin, m.in.
w formie zajęć: sportowych, kulturalno-oświatowych, festynów rodzinnych i innych

9) aktywizacja społeczna osób zainteresowanych ofertą i działalnością klubu abstynenta

10) wsparcie osób współuzależnionych

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama