Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 23.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

  1. NAZWA ZADANIA

„Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego”.

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na prowadzeniu działań w ramach profilaktyki selektywnej, skierowanej do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnień, których celem jest:

1) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych
w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym

2) obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród młodych mieszkańców Szczecina

3) promowanie nowatorskich metod przeciwdziałania uzależnieniom

4) aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania substancji psychoaktywnych,

5) krótka interwencja

6) konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień

7) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek

8) poznanie lokalnego systemu pomocowego

9) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama