Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 23/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 23/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 roku
Nabór od 02.12.2019 do 23.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 210 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 23/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 roku.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

  1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki

w roku ubiegłym (2018)

Planowane wydatki w roku bieżącym (2019)

Planowane wydatki w roku przyszłym (2020)

1.

Korepetycje w mieście

50 000,00

100 000,00

100 000,00

2.

Poradnictwo dla rodzin, w tym w szczególności dla rodzin wielodzietnych

70 000,00

80 000,00

40 000,00

3.

Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci

70 000,00

80 000,00

40 000,00

4.

Program wspierania Rodzin Wieloraczków

32 500,00

42 350,00

30 000,00

 

  1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 lutego 2020 r., maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
  5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
  6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
  • wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  • wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

      7.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż  15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama