Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo na lata 2020-2022

Reklama
Nabór od 02.12.2019 do 23.12.2019 17:59
Sekretarz Miasta Legionowo
Łączny budżet 1,104 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Urząd Miasta Legionowo, Sekretarz Miasta Legionowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo na lata 2020-2022..

z dnia 2 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Prezydent Miasta Legionowo
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo na lata 2020-2022.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
1. Rodzaj zadania publicznego - pomoc społeczna.
2. Nazwa zadania: zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo na lata 2020-2022.
3. Wysokość środków publicznych (w zł)
w 2020 r. - 350.000,00 zł
w 2021r. - 367.500,00 zł
w 2022 r. - 386.000,00 zł
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone:
1) w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 zpóźn.zm. ).
2) Programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej  Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3) Wieloletnim programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/183/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego  programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022.
4) Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego  stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r.
2. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości finansowego wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 5%  wnioskowanej kwoty dotacji.
3. Dofinansowanie Gminy Legionowo nie może przekraczać 85 % całkowitych kosztów zadania.
4. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy wykazują w swojej ofercie planowany udział środków własnych, wkład rzeczowy i wolontariat.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej  w kosztorysie.
III.    Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Legionowo.
2. Termin realizacji:  od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie.
IV.    Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 23 grudnia 2019 roku.
2. Oferty należy składać  za pośrednictwem systemu Witkac.pl. System Witkac.pl (zwany również generatorem) umożliwia przygotowanie oferty na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3. Do korzystania z generatora niezbędne jest utworzenie konta użytkownika. Do utworzenia konta konieczne podanie  m.in. danych do logowania, czyli adresu e-mail i hasła oraz danych osobowych osoby zakładającej konto. Podczas zakładania konta użytkownik musi oświadczyć,  że zgadza się z postanowieniami regulaminu systemu Witkac.pl
4. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał możliwość wybrania konkursu, w którym chce złożyć ofertę. Jedno konto umożliwia przygotowanie i składanie ofert w wielu konkursach.
5. Wypełniając ofertę w generatorze, w poszczególne pola formularza należy wpisać żądane dane.
6. Po wysłaniu oferty w wersji elektronicznej przez generator oferent ma możliwość wydrukowania oferty wygenerowanej w pliku pdf lub potwierdzenia złożenia oferty wygenerowanego w pliku pdf.
7. Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione należy złożyć w terminie do 23 grudnia 2019 r. na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,  osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku  do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, lub za pośrednictwem platformy  ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal(adres skrzynki podawczej na ePUAP:/UMLegionowo/skrytka).
8. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, rodzaj i nazwę zadania.
V.    Terminy i tryb wyboru ofert
1. Oceny formalnej ofert dokona Sekretarz Miasta Legionowo i Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
2. Oceny merytorycznej  ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo, która opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia oraz art. 15 ust. 1 ustawy.
3. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.legionowo.pl ,  w zakładce Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej miasta www.legionowo.pl   
5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
6. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
7. Spodziewany termin rozpatrywania ofert -  24 grudnia 2019 r.w Urzędzie Miasta Legionowo.
VI. Kryteria wyboru ofert
Przy rozpatrywaniu ofert Komisji Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:
1) Ocena możliwości realizacji zadania (0-4 pkt): realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań; realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne,
2) Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0-3pkt): przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa,
3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań; ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. IV. formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów (0-6pkt),
4) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0-3 pkt),
5) Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0-4 pkt).
Liczba punktów ogółem 0- 20 pkt.
VII. Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo - Gmina Legionowo przeznaczyła:
–   w 2018 r. - 280.000,00 zł, w 2019 r.  - 280.000,00 zł.
VIII. Wskazówki dotyczące wypełniania formularza Oferty realizacji zadania publicznego:
1. W polu „organ administracji publicznej” znajdującym się na pierwszej stronie oferty należy wpisać : „Prezydent Miasta Legionowo”.
2. Należy zwrócić uwagę, aby w każdym miejscu oferty, w którym znajduje się odnośnik do przypisu 1), skreślić niewłaściwy wariant.
3. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól w ofercie. W przypadku, w którym dany zapis oferty nie dotyczy podmiotu lub organizacji, prosimy o wyraźne wpisanie „NIE DOTYCZY” lub wpisanie „0”, w przypadku tabel dotyczących kalkulacji przewidywanych kosztów.
IX.    Dodatkowych informacji udziela:
Danuta Szczepanik – Sekretarz Miasta Legionowo tel. 22 766-44-03.
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama