Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

EOG Fundusz Współpracy Dwustronnej: Wizyty studyjne

Reklama
Nabór od 02.12.2019 do 01.03.2020 16:00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
POLSKA – Operator Programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy i Spraw Europejskich ul. Tamka 3 00-071 Warszawa Tel. (22) 69 25 410 Fax . (22) 69 25 440 mail: dfe@mkidn.gov.pl
Łączny budżet 882,636 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na wizyty studyjne finansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

I. Podstawa prawna

Porozumienie nr 1/2019/FWD w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z dnia 12 września 2019 r.

II. Cel działania

Środki dostępne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Kultura” mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury i kreatywnego z Polski z instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury i złożenie wspólnego wniosku w ramach jednego z otwartych naborów do programu kulturalnego. W celu odbycia spotkania wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

III. Rezultaty projektu

Nawiązanie lub podtrzymanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 (Program „Kultura” w ramach Działanie 2) lub innych źródeł.

IV. Typy działań do realizacji

 • wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie

w wizycie mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z Polski i może ona trwać od 1 do 5 dni kalendarzowych (w zależności od liczby spotkań). Wizyta może rozpocząć się najwcześniej po decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu, a zakończyć się najpóźniej 6 miesięcy po decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu.

 • przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce

w wizycie może uczestniczyć maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji z Państw-darczyńców (maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji) i może ona trwać od 1 do 3 dni kalendarzowych. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej po decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu, a zakończyć się najpóźniej 6 miesięcy po decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu.

V. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 1. publiczne instytucje kultury;
 2. archiwa państwowe;
 3. szkoły i uczelnie artystyczne;
 4. kościoły i związki wyznaniowe;
 5. organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [1];
 6. jednostki samorządu terytorialnego;
 7. przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym [2] i [3]

Jeden wnioskodawca podczas naboru może złożyć maksymalnie dwa wnioski.

VI. Partnerstwo

W każdej wizycie musi uczestniczyć przynajmniej jeden Partner z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest listem intencyjnym stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Partnerem może być osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w Państwach Darczyńcach, a także każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacja pozarządowa, ustanowiony jako podmiot prawa w Państwach Darczyńców, których główna działalność dotyczy sektora kultury lub sektora kreatywnego zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu „Kreatywna Europa”, w szczególności:

 • instytucje kultury, takie jak domy kultury, muzea, teatry, galerie, sale artystyczne, biblioteki, archiwa, zespoły / orkiestry;
 • artyści reprezentujący między innymi takie dziedziny sztuki jak sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, cyrk, lalkarstwo, sztukę uliczną, literaturę oraz krytycy sztuki,
 • przedsiębiorcy kulturalni, w tym między innymi osoby lub podmioty działające w branży kultury / branży twórczej, np. zarządzanie, festiwale, fotografia, architektura, moda i design;
 • instytucje w ramach edukacji i badań o wymiarze kulturowym, w tym indywidualni eksperci w tej dziedzinie;
 • szkoły i ośrodki młodzieżowe o wymiarze kulturowym;
 • gminy i regiony;
 • sieci dla podmiotów kulturalnych i kreatywnych, ośrodków kreatywnych;
 • organizacje parasolowe dla sektorów i aktorów artystycznych / kulturalnych;
 • podmioty dziedzictwa kulturowego, w tym rzemiosło, archeologia, krajobraz.

VII. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wizyt

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wizyt w ramach pierwszego naboru wniosków w trybie konkursowym wynosi: 204 475 EUR, tj. 882 636 PLN przy wykorzystaniu kursu 1 EURO = 4,3166 PLN będącego średnią arytmetyczną miesięcznych kursów wymiany euro Komisji Europejskiej w okresie od maja do października 2019 roku.

Wysokość dotacji będzie zależała od: (i) ilości delegowanych osób oraz (ii) długości trwania wizyty i wyliczana poprzez przemnożenie tych zmiennych przez stałą stawkę ryczałtową:

 • koszty podróży, w tym transport lokalny i ubezpieczenie w wysokości 500 EUR dla jednego uczestnika wizyty;
 • pozostałe koszty ponoszone na miejscu w tym m.in. koszty utrzymania i zakwaterowania, koszty wynajmu sali konferencyjnej i niezbędnego sprzętu, etc. w wysokości 250 EUR za dzień dla jednego uczestnika wizyty

Dofinansowanie zostanie przyznane w EURO jednak środki wypłacane będą w PLN zgodnie ze średnim kursem wymiany EUR / EUR Europejskiego Banku Centralnego za miesiąc poprzedzający dzień, w którym środki zostaną wypłacone.

VIII. Kwalifikowalność wizyty studyjnej

Wizyta studyjna może się rozpocząć najwcześniej po decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu zadania. Z kolej zadanie musi się zakończyć nie później niż w terminie 6 miesięcy do daty decyzji Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego jednak nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

IX. Ocena Wniosków

 1. Ocena wniosków jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej (w oparciu o kryteria administracyjne i kryteria kwalifikacji) i oceny merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne). Ocenie merytorycznej będą podlegały wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne.
 2. Ocena formalna trwa 15 dni roboczych (terminy oceny ulegają wstrzymaniu w przypadku konieczności przesłania uzupełnień/wyjaśnień do wniosku). W trakcie oceny złożonego przez wnioskodawcę wniosku, na wezwanie Operatora Programu, możliwe jest jego uzupełnienie i / lub przedłożenie stosownych wyjaśnień. Procedura uzupełnień wstrzymuje terminy przeznaczone na ocenę formalną.
 3. Ocena merytoryczna trwa 15 dni roboczych. Na etapie oceny merytorycznej nie ma możliwości uzupełnienia lub poprawienie wniosku o dofinansowanie.
 4. Ocena formalna oraz merytoryczna jest dokonywana przez pracowników Operatora (Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Decyzję o dofinansowaniu projektów podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

X. Harmonogram oceny i wyboru

Aby zaplanować jakiekolwiek działania w ramach wizyt studyjnych, wnioskodawcy / partnerzy muszą znać następujące terminy i tzw. kamienie milowe:

a) ocena wniosku - po zakończeniu naboru rozpoczynają się następujące etapy oceny:

1) 15 dni roboczych na ocenę formalną + 3 dni robocze na procedurę uzupełnień

2) 15 dni roboczych na ocenę merytoryczną

b) decyzja o przyznaniu dotacji - bez zbędnej zwłoki;

c) umowa finansowa - po podjęciu decyzji umowa finansowa zostanie sporządzona i podpisana w ciągu 2 miesięcy;

d) zaliczka - po podpisaniu umowy finansowej i złożeniu gwarancji prawidłowego wykonania umowy pierwsza transza środków zostanie wypłacona w ciągu 20 dni roboczych;

e) raport końcowy - należy dostarczyć operatorowi programu w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia wizyty;

f) weryfikacja raportu końcowego – Operator ma 40 dni roboczych na zmianę dokumentu. Jeśli raport zawiera błędy lub pomyłki, wnioskodawca ma 10 dni na jego dostosowanie;

g) płatność końcowa - 20 dni roboczych po zaakceptowaniu raportu końcowego.

XI. System płatności i raportowania

Płatność zaliczkowa w wysokości do 50% całkowitej kwoty dofinansowania płatna będzie w terminie 20 dni roboczych po podpisaniu Umowy finansowej. Płatność bilansująca w formie refundacji w wysokości do 50% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna będzie w terminie 20 dni roboczych po akceptacji Raportu końcowego.

Rozliczenie Wizyty Studyjnej odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie dołączenie dokumentu „Oświadczenie wszystkich zaangażowanych instytucji zagranicznych o zrealizowaniu zaplanowanego zakresu działania”.

Z uwagi na ryczałtowy charakter przyznanego dofinansowania jest ono niezależne od faktycznie poniesionych przez Beneficjenta / Partnera kosztów. W szczególności Beneficjent i partnerzy nie mogą żądać do Operatora Programu dodatkowych środków w przypadku jeśli koszt zadania przekroczy wartość przyznanego dofinansowania. W przypadku skrócenia wizyty lub uczestniczenia w niej mniejszej niż zadeklarowana we wniosku aplikacyjnym liczba osób Operator Programu dokona ponownego przeliczenia należnego dofinansowania w oparciu o przyjęte stawku ryczałtowe i faktyczną liczbę uczestników wizyty oraz liczbę dni.

XII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

 1. Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 1 marca 2020 r., do godz. 16.00.
 2. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. (Szczegółowe wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI zawarte są w osobnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa, zwanej dalej instrukcją Krok po kroku).
 3. Wnioskodawcy używający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanego dalej podpisem kwalifikowanym: wypełniają wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami a następnie przesyłają go poprzez system EBOI w terminie określonym w ogłoszeniu.
 4. Wnioskodawcy nieużywający podpisu kwalifikowanego wypełniają wniosek oraz obowiązkowe załączniki i przesyłają je poprzez system EBOI, a następnie drukują automatycznie wypełniony formularz „Potwierdzenia złożenia wniosku”. Prawidłowy wydruk „Potwierdzenia” powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem nadanym przez EBOI. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione „Potwierdzenia złożenia wniosku” w terminie określonym w ogłoszeniu (liczy się data stempla pocztowego).
 5. Koperta zawierająca potwierdzenie złożenia wniosku musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:
 • Wniosek na Wizytę studyjną z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Programu „Kultura” w ramach MF EOG 2014-2021 – pierwszy nabór;
 • pełna nazwa Wnioskodawcy;
 • adres Wnioskodawcy.
 1. Za datę wpływu do Operatora Programu uznaje się:
 • datę nadania (datę stempla pocztowego) – wyłącznie w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
 • w przypadku złożenia osobiście, nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż operator wyznaczony, o którym mowa w pkt. 1) lub nadania kurierem – datę wpływu do siedziby Operatora Programu,
 • w przypadku wysłania na platformie ePUAP – datę wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[1] Weryfikacja czy dana organizacja pozarządowa działa na polu kultury będzie dokonywana na podstawie zapisów statutu tej organizacji, w którym dla spełnienia tego warunku muszą być wymienione działania kulturalne.

[2] Weryfikacja czy dany przedsiębiorca działa w ramach sektora przemysłu kultury i branż kreatywnych będzie dokonywana na podstawie wpisów zgłoszonych kategorii Polskiej Klasyfikacji Działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym dla spełnienia tego warunku muszą być wymienione kategorie 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką i/lub 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

[3] W rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014-2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, s. 221).

Reklama