Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020

Reklama
Nabór od 04.12.2019 do 27.12.2019 23:59
Pełnomocnik Burmistrza ds. uzaleźnień
Łączny budżet 314 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 314 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Żukowo, Pełnomocnik Burmistrza ds. uzaleźnień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020”

 

 

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2020 na następujące zadanie:

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020”

 

Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmuje następujące działania:

 

1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami programu profilaktycznego,

2) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego.

 

Wysokość środków z budżetu gminy przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi łącznie:

314.000,00

Wysokość środków na następujące działania wynosi:

 1. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami programu profilaktycznego - 68.000,00 zł
 2. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego - 246.000,00 zł

Wysokość środków na podobne zadanie: w roku  2017 r.: 298.000,00 zł,  2018 r 298.000,00 zł 2019 r. 298.000,00 zł).

Informacji udziela:

 Katarzyna Gonia    83-330 Żukowo, ul. Gdańska 48 pokój nr 28 tel. 58 685 83 39
 e-mail:k.gonia@zukowo.pl
 

Oferta konkursowa powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).

Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi być zgodny z art. 14 ust. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

w szczególności powinien zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

 

Wymagane załączniki do oferty:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego  kiedy był wydany).

2. Statut lub inny akt regulujący status (formę organizacyjno-prawną) podmiotu zawierający aktualne dane.

3. Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

5. Oświadczenie o nie uzyskaniu dotacji na wykonanie zadania z budżetu gminy Żukowo
z innego tytułu.

6. W przypadku załączenia dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, który nie zawiera wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących w skład zarządu podmiotu, należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu.

 

Do oferty można dołączyć referencje, umowę partnerską lub oświadczenie partnera
o współpracy.

 

W przypadku składania więcej niż jednej oferty (z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym) wymagany jest jeden komplet załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują. Należy składać kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

 

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Złożenie oferty nie skutkuje przyznaniem dotacji.

 

Warunki konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w sferach objętych konkursem.

2. Celem zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

3. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

4. Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu,
 2. zakup nieruchomości oraz środków trwałych,
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 4. działalność polityczną lub religijną.

5. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności o:

1)       merytoryczną wartość oferty, jej zbieżność z zadaniami samorządu;

2)       koszty określone w ofercie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)       posiadane zasoby kadrowe;

4)       dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych;

5)       dotychczasową współpracę oferenta z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,
          w szczególności rzetelne i terminowe rozliczanie się oferenta z dotacji – jeżeli korzystał
           z dotacji.

6. Od oferenta  wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym

ze środków budżetu Gminy Żukowo, przekazywaniu bieżących informacji Gminie Żukowo
o stanie realizacji zadania (w tym dokumentacja fotograficzna i opis merytoryczny), a po zakończeniu zadania złożeniu szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowanego
z wykonanego.

7. Zadanie powinno być zrealizowane do dnia 19.12.2020 r.

8. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Żukowo nie może przekroczyć 314.000,00 zł

9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

 1. złożone przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia   udziału
  w konkursie,
 2. przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione tj. zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. poz. 2057),
 3. zawierające komplet niezbędnych załączników,
 4. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (z uwzględnieniem terminu

              wyznaczonego na uzupełnienie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem oferty),

 1. podpisane przez osoby uprawnione  (dotyczy również załączników).

10.Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Gminy Żukowo
w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

11.Komisja w trakcie opiniowania złożonych ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.

12.Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

13.Zamknięte oferty można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52 - Biuro Obsługi Klienta,  w dni robocze, w godzinach: poniedziałek i wtorek od 7.30 do 17.00 , w środę i czwartek od 7:30 do 15:30 piątek w godzinach 7.30 do 15.00. (w dniu 24.12.2019 r - wtorek Urząd Gminy w Żukowie będzie nieczynny – brak możliwości składania ofert w siedzibie Urzędu) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Żukowie, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52. W obu przypadkach prosimy o dopisanie na kopercie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.” – Konkurs.

14. Ofertę można wypełnić korzystając z aplikacji elektronicznej programu „ WITKAC”

www.witkac.pl. Po wypełnieniu oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać

zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9.

15. Termin składania ofert upływa z dniem 27.12.2019r. (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później  niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert o którym mowa  w pkt 15. pod warunkiem uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

17. Od Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

18. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Źródło: Gmina Żukowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama