Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs PFRON: „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”

Reklama
Nabór od 02.12.2019 do 21.01.2020 10:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 360 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Niepełnosprawni
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy otwarty konkurs pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” o finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 29 listopada 2019 roku do 21 stycznia 2020 roku, do godziny 10.00.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić:

 1. uczelnie - szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.),
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183),
 3. instytuty badawcze, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350),
 4. inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”. Szczegółowe zasady finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” określone są w Załączniku nr 2c do Ogólnych zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjętym jako załącznik do uchwały nr 65/2019 Zarządu PFRON z dnia 22 października 2019 r.

Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na dofinansowanie badań; złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. Jeden wniosek może być składany wyłącznie w ramach jednego modułu.
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie może przekroczyć 120.000 zł.
 4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
 5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON musi rozpocząć się najpóźniej 1 lipca 2020 roku i nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy.

Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.
 2. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do etapu oceny merytorycznej jest spełnienie wymogów określonych w załączniku nr 1 do Szczegółowych zasad finansowania (….): „Opisie modułów”.
 3. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając je na adres: konkurs@pfron.org.pl
 4. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)” będącym załącznikiem nr 3 do Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.
 5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 3.
 6. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 7. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 8. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (w formie skanu).
 9. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: konkurs@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 360.000 zł.
  • dla jednostek sektora finansów publicznych – 120.000 zł,
  • jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 240.000 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

Ważny link

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Reklama